Fiske i Öresund 2015-2017

Fisket i Öresund särskiljs i rapporten Aqua reports 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015 från SLU Aqua då det är ett fiske som delvis skiljer sig från torskfisket med passiva redskap i Östersjön då villkoren är annorlunda. Fisket regleras dock ihop med fisket i västra Östersjön och Öresund räknas till västra Östersjön. Fisket är ett rent kustnära fiske med passiva redskap som främst är inriktat på torsk och sill men periodvis är även fisket av sjurygg (kvabbso) och ål viktigt. Rödspätta hör också till de fiskarter som fångas i lite större utsträckning.

De största landningshamnarna för fisket i Öresund är Borstahusen (Landskrona), Lomma (Lund), Sletten i Danmark och Limham (Malmö) i vilka nära 70 procent av fångsten landades 2015.

Redskapsbegränsningar, som minsta maskstorlek, fredningsområden och
fredningstider för olika arter och minimimått reglerar yrkesfisket i Öresund. Vid fiske efter torsk med fartyg som är över 8 meter eller längre krävs tillstånd för torskfångande redskap. I Öresund är trålfiske förbjudet.

Före 2016 reglerades/påverkades fisket i Öresund, som del av Östersjön, i
viss utsträckning av en torskförvaltningsplan. I denna förvaltningsplan reglerades, förutom hur kvoter skulle sättas i relation till beståndsstatusen, även fiskeansträngningen dels med en begränsning i antalet tillåtna dagar och med säsongsstängningar för torskfångande redskap. 2017 antogs en ny förvaltningsplan för fisken och fisket i Östersjön vilken reglerar fisket av sill, skarpsill och torsk. Öresund omfattas av denna plan.

Fisket i Öresund bedrevs 2015 av 65 fiskebåtar. Det är en minskning med 15 procent sedan 2003. Av de 65 båtarna var 44 (68 procent) av dessa längre än 8 meter. 43 av dem fiskade med torskfångande tillståndspliktiga redskap år 2015. Minskningen av antalet fiskebåtar i Öresund har varit betydligt mindre än minskningen när det gäller torskfiskebåtar i Östersjön. Den har dessutom avstannat efter 2010 och antalet båtar minskar inte längre. En stor anledning till de mindre problemen i Öresund är att säl ännu inte etablerat sig i området.

Likt flertalet andra fisken var många fartyg relativt inaktiva i fisket i Öresund. Av de 65 fiskebåtar som landat fisk i fisket 2015 stod en tredjedel för 80 procent av den totala landningen. Dessa båtar stod emellertid endast för 65 procent av den totala ansträngningen.

Av redskapen som användes 2015 i fisket i Öresund utgjorde garn och grimgarn över 90 procent av den totala ansträngningen. Majoriteten av dessa är torskfångande redskap som kräver att användaren har ett tillstånd (tillståndspliktiga redskap är bottensatta när, insnärjningsnät eller grimgarn och krokredskap). Andra brukade redskap var ryssjor, bottengarn och diverse handredskap. Den totala ansträngningen i fiskeriet har minskat gradvis sedan 2003, framför allt i nyttjande av garn och ryssjor. Användandet av bottengarn har ökat något, men i övrigt har fördelningen av ansträngningen mellan redskapen varit relativ konstant sedan 2003. Fisket i Öresund med framför allt garn och grimgarn sker under hela året, medan ryssjor används mellan maj och december och bottengarn under månaderna oktober till december.

Av de totalt 65 båtar som registrerade landningar med passiva redskap i Öresund var 47 (10 procent) fartyg aktiva i fisket, det vill säga att de landade 10 procent eller mera av den genomsnittliga landningen per fartyg i fisket. Av dessa 47 aktiva fartyg fiskade 10 (21 procent) också ett annat i denna rapport definierat fiske. De flesta av dessa (8 fartyg) fiskar även efter torsk med passiva redskap i Östersjön. Två båtar fiskade efter andra arter i Östersjön med passiva redskap. En båt fiskade även med kräftburar och en med aktiva redskap efter pelagiska arter.

I landningssiffrorna per båt ingår allt som fångats i Västra Östersjön då Öresundsfisket finns med i detta. När det gäller båtar från Trelleborg upp till södra Halland så har jag utgått från att de fiskar det mesta i Öresund. Kanske gäller ddock inte båtarna från Trelleborg med omnejd. Det finns även båtar från andra delar av Sverige som fiskar en del i Öresund så de har jag också med. En del av dem kan dock mycket väl fiska merparten av sin fångst i västra Östersjön och inte i Öresund.

Landad fisk från fiske med passiva redskap 2017 i ton, torsk västra Östersjön, rödspätta, sill västra Östersjön, ål

TG 32 Anita, 78, -, –
VY 396 Stina, 78, -, –
LA 338 Äran, 52, 2, –
LA 71 Tacitus, 48, 2, –
LA 6 Helga, 42, 1, -, –
VY 183 Anne-Rita, 37, -, -, –
MÖ 62 Louise, 32, -, -, –
VY 15 Jane, 25, -, -, –
YD 177 Isabella, 25, -, -, –
MÖ 35 Sjollen, 25, -, 194, –
TG 10 Lindha, 24, -, -, –
MÖ 67 Risör, 19, -, -, –
ON 5 Hilma, 14, -, -, –
LA 99 Kristina, 13, -, -, –
SIN 5 Pondus, 11, -, -, –
LL 486 Falken, 10, -, -, –
MÖ 178, 10, 3, -, –
TG 6 Sanna, 10, -, -, –
YD 20 Skarvik III, 10, -, -, –
HG 104 Shamrock, 9, -, 17, –
HG 60 Crisma, 9, -, -, –
YD 36 Marie, 9, -, -, –
LA 104 Malvan, 8, -, -, –
MÖ 29 Vanja, 8, -, -, –
HG 34 Anna, 8, -, 147, –
HG 129 Ketty, 7, 4, -, –
MÖ 56 Fotevik, 7, -, -, –
MÖ 94 Emelie, 6, -, -, –
MÖ 165 Ankie, 6, -, -, –
YD 19 Freja, 6, -, -, –
HD 2 Tina, 5, 2, -, –
MÖ 54 Ebba, 5, -, -, –
MÖ 66, 4, -, -, –
MÖ 172 Buffi, 4, -, -, –
HG 94, -, -, -, 9
LA 365 Dagar, -, -, -, 8
HG 53, -, -, -, 7
HG 152, -, -, -, 4
HG 6 Stina, -, -, -, 4
HG 173, -, -, -, 3

HG 34 Anna fiskar även sill i Kattegatt. LA 365 Dagar ägs av Per Bengtsson som också är delägare i LA 338 Äran. HG 94 ägs av Niklas Jönsson som också äger HG 104 Shamrock.

Yrkesfisket i Öresund landade 2013-2015 i genomsnitt 1051 ton per år till ett värde av drygt 14 miljoner kronor. Detta motsvarar 0,6 procent av mängden och 1,4 procent av värdet av det svenska fisket som helhet. Totalt landades 2013-2015 33 arter, varav många i relativt små kvantiteter. Över 99 procent av den totala landningsvikten bestod av endast sex arter, torsk, sill, ål, sjurygg, rödspätta och skrubbskädda. 46 procent av den totala landningsviktenutgjordes av torsk, 36 procent av sill och 10 procent av sjurygg . Ål (blankål och gulål) är en ekonomisk viktig art i fiskeriet. Den utgjorde knappt fyra procent av landningsvikten, men 25 procent av landningsvärdet. Sjuryggen fiskas i första hand för rommens skull (stenbitsrom) och utgjorde likt landningsvikten 10 procent av det totala värdet i fiskeriet. Torsk är dock den ekonomiskt viktigaste arten och landningarna svarade för 46 procent av det totala landningsvärdet.

Torsk, sill och sjurygg har utgjort en signifikant del av den totala landningen och totala landningsvärdet sedan 2003. Landningarna av torsk har varit relativt konstanta under perioden, förutom de låga landningarna år 2009. Torsk landas under hela året och fångas i huvudsak med olika typer av garn, inklusive till en viss del grimgarn. Landningarna med grimgarn har ökat fyrfaldigt sedan 2003. Under perioden 2009-2013 landades nära, eller mer, än dubbelt så mycket sill som de övriga åren i tidsserien, vilket också reflekteras i landningsvärdet för sill dessa år. Sillen fiskas framför allt med olika typer av garn under framförallt vinter halvåret. Liknande år 2015, som diskuterades ovan, har ål landats i relativt små kvantiteter under hela tidsserien, medan landningsvärdet har konsekvent utgjort en hög andel av det totala värdet i fiskeriet.

Ålen fiskades 2015 mellan juli och december, lite beroende på om det är blankål eller gulål, med bottengarn och ryssjor. Sjurygg landas framförallt med garn i februari och mars. Priset på sjurygg, eller dess rom, har till synes varit varierande. Andelen landad sjurygg var till exempel relativt lågt 2012 och 2013, och något större 2014 och 2015 i jämförelse med tidigare år. Landningsvärdet var dock högre 2012 och 2013 jämfört med senare år. Landningsvärdet av sjurygg har även minskat något sedan 2003. Fisket av sjurygg kan ha minskat kraftigt efter 2015 eftersom torskfiskeförbudet numera flyttats från sommaren till februari-mars.

Bifångsterna i torskfisket (det enda fiske i Öresund där bifångster undersöks) består främst av skrubbskädda, sandskädda och sjurygg. Utkasten av undermålig torsk ökade under perioden fram till 2015. Numera är utkast förbjudna när det gäller torsk och andra kvoterade arter. Skrubbskädda, sandskädda och sjurygg är inte kvoterade.

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!