SFR

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) är en politiskt obunden organisation för Sveriges yrkesfiskare.

SFR, består av 23 lokalavdelningar från Haparanda till Strömstad. SFR:s säte är Göteborg men genom avdelningar, medlemmar och förtroendevalda bedrivs verksamheten över hela landet.

Enligt stadgarna skall förbundet bland annat verka för en fast sammanhållning bland landets fiskare, företräda och förhandla för fisket i förhållande till statsmakterna, myndigheter och organ inom EU, övriga samhällsgrupper och i övrigt då så finnes befogat, arbeta för en god miljö i hav, sjöar och vattendrag, tillvarata de svenska fiskarnas intressen vid internationella förhandlingar och värna om levande resurser i hav och sjöar genom god beståndsvård, selektiva redskap, utsättningar etc. Stadgarna innehåller även punkter om information, utbildning, samarbete med fiskets intresseorganisationer i andra länder etc.

SFR:s personal består av en heltidsanställd ordförande, en ombudsman, en förbundssekreterare/kassör. Yrkesfiskarens personal består av en journalist som även ansvarar för hemsida och annonser i tidningen. SFR:s medlemsantal uppgår till cirka    1 200 (Inklusive passiva medlemmar).

För att finansiera verksamheten, som till stor del bedrivs inom Sveriges Fiskares Service AB, erlägger medlemmarna dels en årsavgift till SFR, dels en serviceavgift baserad på den enskilda medlemmens bruttoinfiskning.

I avgifterna till SFR ingår också kostnaderna för tidningen Yrkesfiskaren.

  • SFR
    This is for all 6 color combinations of Hybrid and Ivory Hybrid dragons that match the product name- Hybrid Dragons These dragons are hybrids of the elemental dragons- Composed of two elemental colors, they have both colors in their very makeup- They generate one color of breath against 5 health of the defending army dragons owner picks which breath, and both colors of army breath effects against the army- However, the dragons are affected by both colors as well- A Dragon Summoning spell of either color will summon them to a terrain- Eldarim Champions that match either color can affect them normally- Dragonhunters matching one color of breath block that breath, but not the other- Dragon Staffs and Dragonkin Champions of either color also affect them normally- Dragonkin of either matching color cannot be rolled when attacked by an Hybrid dragon- Hybrid Dragons fight all dragons except pure ivory dragons and ivory hybrids with a matching elemental color that do not match their colors exactly- Elemental and White dragons fight all Hybrid Dragons- Ivory Hybrid Dragons These dragons are hybrids of the elemental dragons and an ivory dragon- Composed of one elemental color and ivory, they have that elemental color in their very makeup, plus all the attributes of the ivory dragons- They generate either an ivory breath or their elemental breath against 5 health of the defending army dragons owner picks which breath, and the elemental army breath effect if any against the army- A Dragon Summoning spell of any color reflecting their ivory nature will summon them to a terrain- Eldarim Champions of a single elemental color that match the dragons elemental color can affect them normally- White Eldarim Champions affect them normally- Dragon Staffs and Dragonkin Champions of the same elemental color as the dragon also affect them normally- Just like pure ivory dragons, dragonkin cannot be rolled when attacked by an Ivory Hybrid dragon- Like the pure ivory dragons, once summoned to
    $12.96  from Walmart US
Advertisements