Hotet mot haven – överfiske

Överfiske är när det faktiskt fiskas mer än vad forskningen anser att det kan fiskas. Att politiker beslutar om högre kvoter än vad den vetenskapliga rådgivningen rekommenderat innebär inte överfiske per automatik. Det är bara om det faktiskt fiskas enligt politikernas beslut som det innebär överfiske.

I Östersjön har politiker ofta beslutat om större kvoter än vad den vetenskapliga rådgivningen rekommenderat men fisket har de senaste 10 åren inte överskridit rekommendationerna. Det finns dock ett olagligt fiske från framförallt polska yrkesfiskare vilket innebär att fisket av lax och torsk sannolikt är större än vad som redovisas.

I överfiske inkludera också så kallat IUU-fiske (Illegal, Unreported and Unregulated fishing). IUU-fiske förekommer främst ute på internationellt vatten, i länder med dålig fiskerikontroll och inom småskaligt fiske i många länder då detta fiske ofta är helt oreglerat och okontrollerat. Viktigt är också att konstatera att det inte finns något samband mellan miljö- och klimatvänligt fiske och typen av fiske. Småskaligt kustnära fiske kan både vara mer klimatfientligt och mer miljöfientligt än storskaligt fiske. I Sverige är det exempelvis så. I Senegal står det kustnära småskaliga fisket för allt överfiske.

Det mest miljövänliga och klimatvänliga fisket i Sverige är det pelagiska fisket på sill, skarpsil, makrill och tobis. Det är också det enda fiske i Sverige som vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska överkapaciteten. Idag är det fisket det bäst förvaltade fisket i Sverige. Det är också det mest ekologiskt hållbara, klimat- och miljövänliga fisket.

Överfiske och IUU-fiske förekommer framförallt i länder med dålig fiskerikontroll, stort och omfattande småskaligt kustnära fiske där det då i allmänhet inte finns några som helst kontroller och kanske inte ens några data om hur stort fisket är.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!