Torskfiskestopp i södra Östersjön

EU-kommissionen idag, 23 juli, beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från den 24 juli till och med 31 december 2019. Beslutet som gäller ICES delområden 24-26 har tagits enligt artikel 12.1 i den EU-gemensamma fiskeripolitiken (EU nr 1380/2013), och är en nödåtgärd för att skydda det östra torskbeståndet i Östersjön. Beslutet gäller inte Öresund och Bälthavet (områdena 23 och 22).

Det är första gången EU-kommissionen beslutar om en nödåtgärd för en art i Östersjön, och beslutet innebär stopp för kommersiellt torskfiske i södra delarna av Östersjön. För svenska vatten innebär det ett område längs syd- och östkusten, i princip från Falsterbo till Kalmar. Vissa undantag gäller för det småskaliga kustnära fisket. Fritidsfisket påverkas inte.

Yrkesfiskare, som oavsiktligt får torsk som bifångst, får landa sin fångst om de fiskat efter pelagiska arter (till exempel sill/ strömming) och använt redskap som har en maskstorlek på högst 45 mm.

Småskaliga kustfiskare som använder så kallade passiva redskap får landa torsk upp till 10 % av totalvikten på landningen, under förutsättning att de tidigare har landat torsk som bifångst.

Beslutet slår undan försörjningsmöjligheterna för i stort sett alla kvarvarande yrkesfiskare i södra och västra Skåne, Blekinge, Småland och Öland. Inom ramen för den Europeiska havs- och fiskerifonden är möjligheterna begränsade när det gäller ekonomiskt stöd till yrkesfiskare som tillfälligt upphör med sin fiskeverksamhet, till exempel på grund av nödåtgärder för att skydda fiskbestånd. Det betyder att yrkesfiskarn inte kommer att kunna få ersättning för förlorad förtjänst

Näringsdepartementet har dock för avsikt att se över regelverket. Att ändra regelverket kommer att ta tid och innan det är klart kommer det inte att finnas många yrkesfiskare kvar i området.

Även mot fiskare på Bornholm och delvis också mot fiskare på Själland slår beslutet hårt liksom mot polska och baltiska yrkesfiskare.

Internationella havsforskningsrådet, ICES, råd för bestånden i Östersjön publicerades 29 maj 2019. Till skillnad från föregående år har ICES grundat sitt råd på en så kallad analytisk beståndsanalys som bland annat utgår från beståndets ålder, reproduktion, tillväxttakt och dödlighet. ICES rekommenderade att det inte fiskas på det östra torskbeståndet under 2020 eftersom beståndssituationen är mycket allvarlig.

EU-kommissionen anser dock att det behövs nödåtgärder redan i år, 2019, för att skydda det östra torskbeståndet och långsiktigt säkra levande kustsamhällen och en livskraftig fiskenäring. Beslutet att stoppa torskfisket fram till årsskiftet gäller i ICES delområden 24-26, med vissa undantag (se EU-kommissionens beslut för detaljer). Kustområdena i område 24 omfattas inte heller vilket gör att situationen för garnfiskare i Skåne och på Bornholm kanske lindras lite. Att få lönsamhet i garnfiske är dock svårt på grund av sälproblem. Trålfiske och backefiske (långrevsfiske) efter torsk är efter beslutet inte möjligt i område 24. I mitten av oktober beslutar EU-kommissionen om 2020 års fiskekvoter inom EU, inklusive Östersjön.

Under juli månad 2019 råder sedan tidigare förbud för fartyg över tolv meter att använda maskstorlek 90 mm eller större, eller använda backor i delar av det område som berörs av fiskestoppet (delområde 25-26).

Sannolikt kommer det att bli förbjudet med torskfiske även under 2020. Yrkesfisket längs med östkusten och sydkusten kommer därmed i stort sett att vara utslaget för gott. När det nån gång tas upp igen finns det bara västkustfiskare kvar för att fiska torsken i Östersjön.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!