Norrlandskustens fiskare – Sundströms och Thomas Innala

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sIllfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Sundströms Fiske AB och Thomas Innala AB

Sundströms Fiske AB i Luleå ägs av Karl-Lennart Sundström. Han är ende ordinarie styrelseledamot med Ann-Christin Karlsson som suppleant. Dessutom är han styrelseledamot i Norrbottens Kustfiskares PO Ek.för.

Ann-Christin Karlsson är sambo med/fru till Thomas Innala i vars företag Thomas Innala AB hon också är styrelsesuppleant. Utöver det är hon också styrelsesuppleant i fiskeföretaget Sebastian Innala AB i Haparanda (tidigare Innala Industriservice AB) som ägs av Sebastian Innala, sannolikt en son till Thomas Innala. Han är också innehavare av den enskilda firman Salmisfisk.

Det finns en uppenbar koppling mellan de två siklöjeföretagen Sundströms Fisk AB och Thomas Innala AB och jag väljer därför att behandla dem i samma inlägg. De två bolagen fiskar dock inte ihop. Siklöjetrålning sker normalt i form av partrålning där två båtar drar en gemensam trål.

Sundströms Fiske AB äger båten LÅ 18 Nova på drygt 19 bruttoton bedriver sin siklöjetrålning ihop med LÅ 39 Elsa på 17 bruttoton som ägs av Johan Blomqvist. Båda de båtarna har hemmahamn i Luleå.

Omsättningen i Sundströms Fiske AB under år 2019 som är det senast redovisade året var cirka 4,1 miljoner SEK med en vinst på över 500 000 kronor. De bokförda tillgångarna var sammanlagt 14,1 miljoner SEK varav 4,3 miljoner i anläggningar och fiskebåtar.

Thomas Innala AB äger för sin del LÅ 42 Lillan på 17 bruttoton med hemmahamn i Luleå som normalt fiskar siklöja ihop med Ingvar Lerdins HA 23 Ramona på 18 bruttoton med hemmahamn i Seskarö.

 

Thomas Innala AB omsatte för sin del nästan 4,0 miljoner SEK år 2019 som är det senast redovisade verksamhetsåret. Vinsten var 200 000 kronor. De bokförda tillgångarna var totalt 4,1 miljoner SEK. Sebastian Innala AB omsatte för sin del drygt 500 000 SEK.

Annat fiske

Varken Sundströms Fiske AB eller Thomas Innala AB tycks ha några andra fiskebåtar. Båda båtarna landr en del sik, sannolikt som bifångst i siklöjetrålningen. Sundströms Fiske AB bedriver även trålning av sill/strömming med LÅ 18 Nova. Siklöjefisket bedrivs bara en kort period på hösten och varken Karl-Lennart Sundström eller Thomas Innala tycks ha något mer omfattande fiske av någon annan art. Omsättningen i företagen härstammar därför sannolikt nästan helt från siklöjefisket och förädlingen till löjrom. Båda företagen bedriver beredning av siklöja till löjrom som säljs med beteckningen Kalix Löjrom.

Sannaolikt är både Thomas Innala och Karl-Lennart Sundström delägare i BD Fisk AB, ett fiskförädlingföretag och fiskhandelsföretag med 93 miljoner SEK i omsättning under det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-04-31. BD Fisk AB tillverkar löjrom med ursprungsbeteckningen Kalix löjrom, surströmming, siklöjefiléer och olika laxprodukter av både vild och odlad lax.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!