Företag vill starta ”havsgruva” i Bottenviken

Ett företag undersöker möjligheterna att ta upp mineraler från havsbotten i Bottenviken. Här finns värdefulla metaller som behövs till bland annat batterier och solpaneler. Men havsforskare varnar för konsekvenserna.

Företaget Scandinavian Ocean Minerals (SOM) har fått klartecken från Sveriges geologiska undersökning (SGU) att undersöka ett 250 kvadratkilometer stort område utanför Bjuröklubb i Skellefteå.  I Bottenvikens sediment finns nämligen stora mängder tungmetaller som tidigare släppts ut av industrin. Om regeringen godkänner planerna kan det vara ett steg närmare den första metallutvinningen i svenska hav. Men planerna har väckt oro hos såväl miljöorganisationer som forskare.

Miljöproblem

Naturskyddsföreningen menar att det är stora problem med planerna:

Havsområdet söder om Skellefteå (Rönnskär) har historiskt haft mycket stora utsläpp av bl a giftiga metaller, som storskaligt påverkat djur och växtliv i området negativt. På bottnarna avlagras gifterna långsamt, men nya muddringar tror vi kommer att slamma upp dessa gifter igen och det kommer säkert att påverka den biologiska mångfalden negativt.

Det som bolaget (SOM) vill anlägga är en havsgruva. Där vill bolaget utvinna järn, mangan och kisel ur moduler som har bildats på havsbottnen. Företaget i fråga skall alltså ”kratta” bottnen och suga upp dessa moduler med stor skada på bottnen och dess omgivande arter. Företaget är medveten om att det kommer att grumla upp vattnet, men struntar i vad det får för konsekvenser, menar vi i Skellefteå Naturskyddsförening.

– Det finns en risk för spridning av tungmetaller. Från att gifterna har legat i bottensedimenten till att det rörs upp och hamnar i fiskar, säger Jan Albertsson, miljöanalytiker på Umeå marina forskningscentrum, till Sveriges Radio.

Miljöförbättring

Företaget SOM menar istället att det som de planerar kommer att förbättra miljön i Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön:

Scandinavian Ocean Minerals AB:s mål är att erhålla tillstånd av svenska staten att få ta upp syreförbrukande toppsediment samt mineraler i stora volymer från havsbotten i Östersjöområdet.

SOM AB har utvecklat en innovativ lösning, baserad på välbeprövad miljövänlig teknik, på hur Östersjöns bottnar kan börja återhämta sig och återigen bli ett levande hav med biologisk mångfald.

Åtgärder i stor skala måste ske inom en kort tidsperiod för att vi inte ska förlora kampen och få ett dött innanhav. De senaste siffrorna enligt SMHI är dystra och visar att utbredningen av syrefattiga bottnar fortsätter för varje år. Ytan år 2020 motsvarar mer än hela Danmarks landyta.

Gruvdrift på havsbotten ökar i hela världen och är en mycket kontroversiell fråga. Efterfrågan på mineraler som kobolt, kisel och mangan har ökat kraftigt. De värdefulla metallerna kan vara avgörande för omställningen från fossila bränslen. Samtidigt är konsekvenserna för havsmiljön till stora delar okända.

En text som delvis är från Havet.nu.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!