SFR

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) är en politiskt obunden organisation för Sveriges yrkesfiskare.

SFR, består av 23 lokalavdelningar från Haparanda till Strömstad. SFR:s säte är Göteborg men genom avdelningar, medlemmar och förtroendevalda bedrivs verksamheten över hela landet.

Enligt stadgarna skall förbundet bland annat verka för en fast sammanhållning bland landets fiskare, företräda och förhandla för fisket i förhållande till statsmakterna, myndigheter och organ inom EU, övriga samhällsgrupper och i övrigt då så finnes befogat, arbeta för en god miljö i hav, sjöar och vattendrag, tillvarata de svenska fiskarnas intressen vid internationella förhandlingar och värna om levande resurser i hav och sjöar genom god beståndsvård, selektiva redskap, utsättningar etc. Stadgarna innehåller även punkter om information, utbildning, samarbete med fiskets intresseorganisationer i andra länder etc.

SFR:s personal består av en heltidsanställd ordförande, en ombudsman, en förbundssekreterare/kassör. Yrkesfiskarens personal består av en journalist som även ansvarar för hemsida och annonser i tidningen. SFR:s medlemsantal uppgår till cirka    1 200 (Inklusive passiva medlemmar).

För att finansiera verksamheten, som till stor del bedrivs inom Sveriges Fiskares Service AB, erlägger medlemmarna dels en årsavgift till SFR, dels en serviceavgift baserad på den enskilda medlemmens bruttoinfiskning.

I avgifterna till SFR ingår också kostnaderna för tidningen Yrkesfiskaren.

Advertisements