Fiskebåt

Fiskebåt er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående flåten. Rundt 90% av alle havfiskefartøy over 27,5 meter er medlem i forbundet. Fiskebåtredernes Forbund ble stiftet i 1946. Fra hovedsakelig å være en arbeidsgiverorganisasjon har forbundet vokst til å bli både interesseorganisasjon og arbeidsgiverforening for rederiene i havfiskeflåten. Fiskebåt har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Tromsø og Haugesund.

Visjon og verdier
Fiskebåt arbeider etter følgende visjon:

En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder.

Fiskebåt har følgende kjerneverdier:
Bærekraft
Verdiskaping
Miljøbevissthet
Kvalitet

Seks medlemsforeninger 

Fiskebåt har seks medlemsforeninger:
Nord-Norges Rederiforening omfatter de tre nordligste fylkene.
Aalesunds Rederiforening omfatter Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Sogn og Fjordane Rederiforening dekker dette fylket.
Vestnorges Rederiforening omfatter området Hordaland-svenskegrensen. Norsk Trålforening er en bransjeforening for trålerrederiene i hele Norge, og omfatter både fabrikkskipsflåten og ferskfisk- / rundfrysetrålerne.
Sør-Norges Trålerlag

Arbeidsområder

Bi- og multilaterale fiskeriavtaler, herunder reguleringer av fisket i internasjonalt farvann
Nasjonale reguleringer av fiskeriene, herunder fordeling av kvoteandeler mellom grupper
Næringsøkonomiske saker (skatter og avgifter mv.)
Rekruttering til yrkene i havfiskeflåten, herunder utdanningsspørsmål
Stabilisering av sentrale rammevilkår for næringsutøvelsen
Flåtefornying
Kvalitetssikring
Forskning- og utvikling i næringen, både med hensyn til ressurs, miljø og teknologiutvikling
Tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene (Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund)
Bistand til medlemmene i enkeltsaker, både næringspolitisk og som arbeidsgiver
Diverse prosjektarbeid

Fiskebåt er representert i en rekke fora som direkte eller indirekte kommer i berøring med aktuelle saksområder.

Styret
Styret i Fiskebåtredernes Forbund består av:
Tore Roaldsnes, leder, Vigra
Geir Lundberg, nestleder, Gratangen
Per Magne Eggesbø, Ålesund
Ola Helge Holmøy, Sortland
Kjell Larssen, Harstad
Arild Aarvik, Måløy
Lars Ove Stenevik, Bekkjarvik
Valter Rasmussen, Vedavågen
Olav Holst-Dyrnes, Ålesund

Administrasjon
Fiskebåt har hovedkontor i Ålesund, og avdelingskontor i Tromsø og Haugesund.
Fiskebåt, som ledes av adm.dir. Audun Maråk, har for tiden 10 stillinger.

Den norske havgående flåten

Den havgående flåten består av 266 fartøy (Kilde: Fiskeridirektoratet). De viktigste gruppene er ringnotfartøy, sei- og torsketrålere, garn- og linefartøy, reketrålere og industritrålere. I Norge er det vel 10000 personer som henter sin hovedinntekt fra fiske. Av disse arbeider over 4000 i havfiskeflåten.

To tredeler av all norsk fangst
Havfiskeflåten står for vel 60-65% av førstehåndsverdien av fangster som norske fiskefartøy bringer på land. I 2011 var verdien av fangstene fra den norske havfiskeflåten på over 10 milliarder kroner.

Kvoteregulert fiske
Så godt som alle fiskeslag som blir beskattet av havfiskeflåten er regulert ved kvoter. I tillegg er fangstkapasiteten styrt gjennom konsesjonssystemet og adgangsreguleringer. Havfiskeflåten er derfor rimelig godt tilpasset ressursgrunnlaget. Imidlertid skjer det stadig en effektivisering av fisket, og i tråd med dette er det nødvendig å kontinuerlig arbeide med å tilpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget. Gjennom ulike ordninger for kapasitetstilpasning har havfiskeflåten møtt denne utfordringen, og fremstår derfor med en økt mulighet til å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet i tiden som kommer.

Helårsdrift
Havfiskeriene er helårige. Dette innebærer at havfiskeflåten sprer sin aktivitet utover året, med sikte på å holde fartøyet i drift så mange dager som kvotene gir mulighet for. Havfiskeflåten er ikke prisgitt fiskens vandringsmønster i samme grad som kystflåten er. Mange fiskeslag vandrer heller ikke inn til kysten for å gyte, slik at kystflåten kan beskatte den. Havfiskeflåten er dermed den eneste garantist for å sikre den norske foredlingsindustrien stabile og kontinuerlige tilførsler av råstoff. I tillegg til at mannskapet i havfiskeflåten er bosatt i distrikts-Norge, er havfiskeflåten også på denne måten en viktig bidragsyter til å sikre bosetting og sysselsetting langs hele norskekysten.

Høyteknologisk flåte
Den norske havfiskeflåten er blant verdens ypperste innen fiskeriteknologi og fartøyutforming. Denne utviklingen har skjedd i nært samarbeid mellom rederiene, skipskonsulentene, utstyrsleverandørene og verftsindustrien. I kraft av sin rolle som krevende kunde har havfiskerederen medvirket til å bringe den norske maritime industrien opp i eliteserien. Uten en videre fornying og utvikling av den norske havfiskeflåten, vil norsk maritim industri miste et av sine viktigste konkurransefortrinn.

Opererer i mange områder
Havfiskeflåten fisker i alle deler av den norske økonomiske sonen, i Jan Mayen sonen, rundt Svalbard, i russisk sone, ved Island, Grønland, i EUs og Færøyenes økonomiske soner og i øvrige deler av Nordsjøen, samt i internasjonale havområder i Norskehavet, midt-Atlanterhavet og det nordvestlige Atlanterhav regulert gjennom internasjonale avtaler. Gjennom sin mobilitet og fangstevne skaffet havfiskeflåten råstoffverdier til Norge for oover 10 milliarder kroner i 2011 og la grunnlaget for flerdoblet verdiskapning gjennom foredling og eksport. Havfiskeflåten er derfor etter Fiskebåtredernes Forbund mening ryggraden i norsk fiskerinæring, og har evne til å øke Norges avkastning av fiskeriene ytterligere.