STPO

Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO) tillvaratar de svenska torskfiskarnas intressen och de har en handlingsplan som lyder på följande sätt:

att som en ansvarstagande samarbetspart aktivt medverka och företräda medlemmarna i den framtida fiskeriförvaltningen, både nationellt och internationellt, för att säkerställa ett långsiktigt hållbart fiske

Detta skall nås genom

 • att arbeta för en samsyn om mål och vision, dagssituation och behov av åtgärder
 • att proaktiva komma med förslag till åtgärder
 • att byta fokus från från en extern begränsande reglering av fisket till att ta tillvara fiskets egna inre drivkraft och dynamik med fokus på förslag för hur fisket bäst skall bedrivas
 • en öppen och konstruktiv dialog med forskning och förvaltning
 • en öppen dialog med olika intressentgrupper
 • att aktivt medverka i BSRAC för att stärka och utveckla regional förvaltning
 • att kvalitetssäkra data och loggboksuppgifter
 • att se ett discard-förbud som en naturlig utveckling

För 2012/2013 skall STPO specifikt:

–       Försöka att driva och förverkliga ett projekt för ett bättre och mera skördeinriktat och längdbaserat fiske av torsk i Östersjön, som utgår Detta kräver dels mer kunskap och insikter, dels tekniska lösningar fiskeredskapen för bättre selektering.

–       Medverka i datainsamling för att kartlägga torskens födo- och vandringsmönster.

att aktivt delta i arbetet för att utveckla miljö- och förvaltningsmässigt bättre redskap och fiskemetoder

Detta skall nås genom:

 • samarbete och att driva projekt med Havsfiskelaboratoriet
 • insatser för att utveckla redskap och selektering för större landningsstorlek
 • förberedelse för att underlätta kommande discardförbud
 • utvecklingsprojekt för att minska miljöbelastning och minskade konstnader för fisket

För 2012/2013 skall STPO specifikt:

– Driva försök för bättre selektering och utveckling av trålar selektiv design.

– Driva projekt för energibesparing och minskad miljöbelastning.

att skapa en framtida trygghet i fördelningen av fiskemöjligheter utifrån gällande tilldelning baserat på ett sunt solidariskt och rättvist tänkande

Detta skall nås genom

 • att arbeta för solidaritet och gemensamma normer och värderingar
 • att alla deltar i fisket på lika villkor
 • att årskvoter baserade på gällande ransontrappa utgör STPO:s huvudspår
 • att eventuell inverkan av fångshistorik skall ta hänsyn till hur ansvarsfullt fisket bedrivits
 • möjligheter till individuell och kollektiv överförbarhet
 • möjligheter att fördela kvoter internt
 • möjligheter att stödja nyrekrytering
 • möjligheter till regional balans

att verka för en stark gemensam marknadsprofil och ett varumärke för medlemmarnas produkter och speciellt hos den svenske konsumenten

Detta skall nås genom

 • att långsiktigt bygga upp ett förtroende hos konsumenten för torsk från Östersjön – (som fiskare skall vi vara stolta över vårt arbete)
 • att utveckla en marknadsprofil som inklurerar ansvarstagande, hållbart och miljöriktigt fiske som även inkluderar regional balans
 • att vara transparent och öppen – (vi skall inte ha något att dölja)
 • att skapa en sann och trovärdig bild av historien och hur fisket bedrivs med ett utgångsläge i att vi skördar det naturen själv producerar
 • att verka för att miljömärkning skall ge marknadseffekter
 • att kartlägga marknadsfluktuationer och för att balansera fisket
 • utveckla ett forum för dialog för att anpassa fisket till marknadens behov
 • att styra fisket för att svara mot färskmarknadens efterfrågan

För 2012/2013 skall STPO specifikt:

–    Fortsatt driva försök lansering av färsk torsk på svenska marknaden. (se nedan pkt 5)
–    Medverka i MSC marknadslansering via svenska fiskhandlare

att verka för att leverera fiskprodukter med hög kvalité och för att uppnå bästa villkor vid avsättning av medlemmarnas fångster

Detta skall nås genom;

  • att optimera intäkterna för landad fisk
  • att verkaför ökad storlek på landad fisk mot över 40 cm
   • att stimulera medlemmar till förbättrad kvalitet
   • att verka för att anpassa fisket till efterfrågan så långt det är möjligt

För 2012/2013 skall STPO specifikt

–          Driva försök lansering av färsk torsk på svenska marknaden. Målet skall vara att den svenske konsumenten alltid skall kunna få tag på färsk torsk från Östersjön på samma som norsk lax. Detta kräver kontinuitet i leverans, jämn kvalitet och konkurrenskraft.

att i övrigt dels stödja samarbetet mellan medlemmar, dels med olika tjänster stödja medlemmarnas arbete för att bedriva ett rationellt fiske med hänsyn till resursanvändningen, tillgängliga fiskekvoter och marknadsförutsättningar

Detta skall nås genom

  • arbete för en ökade vi-känsla och solidaritet
  • att skapa ett mervärde av att vara med i en PO
  • möjligheter till sanktioner för den som bryter mot gemensamma värden och mål

Medlemmar i STPO är enligt organisationens hemsda GG 44 Runavik, GG 50 Runafjord, GG 201 Bravik, GG 352 Veronica, GG 359 Westerö, GG 370 Mercy, GG 500 Vingaskär, GG 562 Randi, VG 24 Marie av Träslövsläge, VG 59 Lipton, VG 95 Stjärnvik, VG 392 Strannefjord, FG 37 Evelina, SIN 33 Anny, SG 50 Tajama, KA 156 Karlsö, VY 43 Viken och VY 62 Cornelis.

I styrelsen sitter följande personer:

Namn, uppdrag, företag, båt

Karl-Olof Olofsson – Ordförande
Håkan Hjelm, Vice ordförande, SIN 33 AB, SIN 33 Anny
Tomas Larsson – Styrelseledamot, -, GG 359 Westerö och VY 62 Cornelis?
Lars Johansson – Styrelseledamot, -, VG 24 Marie och VG 95 Stjärnvik
Hans-Erik Hansson, Styrelseledamot, F/F Karlsö AB, KA 156 Karlsö
Philip Claesson, Styrelseledamot, Fiskeri AB Ginneton, GG 352 Veronica
Håkan Olofsson – Styrelseledamot, -, GG 562 Randi?
Johan Börjesson – Styrelsesuppleant, -, VG 392 Strannefjord
Mats Johansson, Styrelsesuppleant, Vingaskär Fiskeri AB, GG 500 Vingaskär
Tomas Bryngeld – Styrelsesuppleant, Bryngeld Fiskeri AB, GG 44 Runavik och GG 50 Runafjord
Marcus Olofsson – Styrelsesuppleant, -, VY 43 Viken
Staffan Larsson – VD

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.