Ny rapport om fiske i Natura 2000-områden

Ny rapport om fiske i Natura 2000-områden

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten

Fiske som bedrivs inom ett Natura 2000-område kan under vissa omständigheter riskera att skada områdets skyddsvärden. För att undvika skada finns ett behov av att reglera eller förpröva vissa typer av fiske.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gett Havsmiljöinstitutet och Uppsala universitet i uppdrag att granska frågeställningen. Nu har rapporten ”Fiske och Natura 2000” presenterats för HaV.

Rapportförfattarna har tittat på om fiskeriverksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken och hur det i sådant fall förhåller sig till EU:s reglering inom den gemensamma fiskeripolitiken samt om tillräckligt skydd kan uppnås på något annat sätt.Utifrån rättsfall från EU-domstolen drar rapportförfattarna slutsatsen att fiske är en sådan verksamhet som ska prövas enligt miljöbalken om den aktuella fiskeverksamheten på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura-2000 område. Även fiske som pågått redan innan området pekats ut som Natura-2000 område, måste tillståndsprövas, om det inte är säkerställt att fisket bedrivs utan betydande påverkan på de värden som ska skyddas. Rapportförfattarna drar också slutsatsen att fiskeriverksamhet kan regleras genom föreskrifter som är anpassade efter områdets skyddsbehov.

Sverige har eget mandat att hantera marina skyddade områden innanför den så kallade trålgränsen. Men när det gäller Natura 2000-områden utanför denna blir gränsdragningen mellan nationell rätt och EU- lagstiftning komplex. I EU:s nya förordning om den gemensamma fiskeripolitiken finns dock en tydlig koppling mellan fiskereglering och bevarandeåtgärder som behöver vidtas enligt art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet och havsmiljödirektivet.

– Den nya rapporten är en del av ett omfattande arbete som HaV bedriver om hur vi bäst kan skydda miljön i våra skyddade områden. När det gäller Natura 2000-områden i marin miljö är lagstiftningen komplicerad på grund av att EU:s exklusiva kompetens inom den gemensamma fiskeripolitiken inte är helt samordnad med bestämmelserna om tillståndsprövning i marin miljö, säger Sara Grahn, chef för HaV:s juridiska enhet.

I höstas presenterade Havs- och vattenmyndigheten sin vägledning för när och hur fiske bör regleras långsiktigt i skyddade områden. De formella förutsättningarna för reglering varierar beroende på om området ligger innanför trålgränsen, mellan trålgränsen och territorialhavsgränsen eller i ekonomisk zon. Förutsättningarna för reglering styrs också av om dessa berör svenska eller utländska fiskare.

I samband med att HaV presenterade sin vägledning togs också beslut om att särskilt utreda frågan hur bestämmelserna om tillståndsprövning av fiske i Natura 2000-områden bör tillämpas. Det är denna utredning som nu presenterats.

– Det är angeläget att vi som ansvarig myndighet kan upprätta en bra vägledning för hur fiske ska hanteras i dessa områden. Vi kommer därför inom kort att remittera ett antal frågeställningar till länsstyrelserna och andra berörda inför vårt fortsatta vägledningsarbete, säger Sara Grahn.

I Sverige finns cirka 400 stycken Natura 2000-områden vid kust och i hav. Sverige har förbundit sig att skydda vissa arter och livsmiljöer bland annat rev, sandbankar och smala Östersjövikar. Arter som kan vara utpekade är exempelvis tumlare och våra tre sälarter, knubbsäl, gråsäl och vikare.

HaV/Njord

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Ny rapport om fiske i Natura 2000-områden”

Kommentarer är stängda.