Ny förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön

I dag, onsdag den 20 juli, träder EU:s nya förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön i kraft. Den innebär förändringar för yrkesfisket på både kort och lång sikt.

– Planen syftar till att nå målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Den bidrar till att genomföra landningsskyldigheten på ett sätt som gynnar både ekosystemen och yrkesfisket, säger Inger Dahlgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV i ett pressmeddelande.

Planen ersätter den tidigare förvaltningsplanen från 2007 som bara omfattade torsk i Östersjön. Att den nya planen omfattar flera arter är viktigt då arter samspelar och påverkar varandra.Den ska bidra till hållbar förvaltning och livskraftiga bestånd

– Förvaltningen ska utgå från den så kallade ekosystemansatsen, där man bl.a. ska ta hänsyn till hur fisket påverkar den marina miljön och försöka minimera sådant som kan ge negativa effekter, säger Inger Dahlgren som är chef för enheten för fiskereglering på HaV.

Syftet med den nya förvaltningsplanen är enligt HaV att nå det så kallade MSY-målet, det vill säga att bestånden av sill, skarpsill och torsk i Östersjön ska återställas till och bevaras över nivåer för maximal hållbar avkastning. Enligt den gemensamma fiskeripolitiken ska EU-länderna ha uppnått detta mål senast 2020. Planen sätter också upp intervall för hur hög fiskeridödligheten får vara för de olika arterna, en övre och en undre gräns för att bestånden inte ska påverkas negativt på lång sikt.

Enligt Internationella havsforskningsrådet ICES är ser det till övervägande delen bra ut för bestånden av både sill och skarpsill i Östersjön. Det ser sämre ut för torsken och främst då det västra beståndet.

Den 1 januari 2014 reformerades EU:s gemensamma fiskeripolitik och bland annat infördes landningsskyldighet. Att förvaltningsplanen för torsk, sill och skarpsill i Östersjön nu är beslutad om innebär också ökade möjligheter att genomföra denna reform, bland annat genom att utveckla mer selektiva redskap för att minska bifångster av oönskad fisk.

Planen är beslutad och antagen av Europaparlamentet och ministerrådet. Men EU-kommissionen kan själv besluta om kompletterande regler efter att berörda länder i en region kommit överens om dessa. I Östersjön sker det regionala arbetet genom Baltfish som är Östersjöländernas regionala samarbetsorganisation för fiskefrågor.

– Den nya planen ger bra förutsättningar för det regionala arbetet i Östersjön, till exempel vilka redskap som ska få användas, om vissa områden behöver ökat skydd och när fiske ska tillåtas, säger Inger Dahlgren.

Förvaltningsplanen innebär även förändringar som träder ikraft omgående, bland annat så hävs från och med i dag det så kallade sommarstoppet i torskfisket. Det införs också vissa förenklingar vid beräkning av total fångstmängd.

Länk till den nya förvaltningsplanen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!