Torskfisket i Östersjön

Torskfiske i Östersjön bedrivs på två bestånd, det västra beståndet och det östra beståndet. Huvuddelen av fisket bedrivs på det östra beståndet (delområde 25-32) av en lång rad länder, Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. I det västra beståndet (delområde 22-24) fiskar inte Ryssland. 2013 var största tillåtna fångst 20 043 ton i det västra beståndet, allt fördelat inom EU. Det östra beståndet hade ingen TAC, men EU:s kvot var 61 565. Hyr stor kvot Ryssland tilldelades är oklart.

GG 500 Vingaskär

GG 500 Vingaskär

Kvoter i Östersjön, 2013, västra beståndet, ton

Danmark, 8 749
Tyskland, 4 277
Sverige, 3 117
Polen, 2 341
Lettland, 724
Litauen, 469
Estland, 194
Finland, 172

Kvoter i Östersjön, 2013, östra beståndet, ton

Polen, 16 285
Sverige, 14 328
Danmark, 14 123
Tyskland, 5 626
Litauen, 5 259
Lettland, 3 464
Estland, 1 378
Finland, 1 082

Som synes så har Danmark, Polen och Sverige de största kvoterna följda av Tyskland. Av dessa fyra länders fiske är det svenskadet danska och tyska fisket i det östra beståndet MSC-märkt och det polska i samma bestånd utvärderas för MSC-märkning. Även Lettlands fiske utvärderas för MSC-märkning.  Det betyder att huvuddelen av torskfisket i Östersjöns östra bestånd anses ske på ett ekologiskt hållbart sätt. Inför 2014 är det föreslaget en minskning av kvoterna med 15% i det västra beståndet och en ökning med 7% i det östra beståndet. Minskningen i det västra beståndet borde sannolikt vara större.

GG 562 Randi

VG 562 Randi, numera GG 562 Randi

Det MSC-märkta svenska fisket bedrivs av ett 50-tal båtar, i huvudsak trålare med bottentrål, men även några backebåtar (långrevsbåtar) och med fällor. Det danska fisket med bottentrål och backor, det tyska med bottentrål och snurrevad eller dragnot (flyscooter, skotsk vad), det polska med bottentrål, garn och backor. Bottentrål är i alla länder det vanligaste fiskeredskapet. Även om fisket alltså är ekologiskt hållbart i förhållande till stammen av torskfisk i Östersjöns östra bestånd (vilket är vad MSC-märkningen betyder) så innebär användandet av bottentrål med stor sannolikhet andra skador på bottnarna och på annat liv i Östersjön. Mer fiske med backor, snurrevad och flyscooter vore bättre för  livet i havet även om det finns andra problem med det fisket (MSC-märkningen för svenskt backefiske efter torsk i Östersjön är för närvarande borttagen).

De flesta större svenska båtar som fiskar torsk i Östersjön hör hemma på Västkusten, i halländska Träslövsläge eller i göteborgsområdet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!