Ökade fiskekvoter i Östersjön

EU-kommissionen lade för en tid sen fram sitt förslag om fiskekvoter i Östersjön för 2014. Förslaget innebär en sammanlagd ökning av fiskekvoterna på 10 %, dvs. upp till 644 000 ton för EU-fartyg i Östersjön för alla arter utom lax. Den totala ökningen av fiskekvoterna handlar egentligen om att kvoterna ökar för två fisken, torskfisket på det östra beståndet i Östersjön och sillfisket, också det enbart på det östra beståndet. För alla andra fiskarter och fisken föreslog kommissionen minskat eller oförändrat fiske. Förslaget skulle öka fiskekvoternas värde med 12 miljoner euro under 2014, och de skulle därmed uppgå till totalt ca 412 miljoner euro.

Detta är det årliga förslaget för den mängd fisk som EU:s fiskare får fånga nästa år från de viktigaste kommersiella fiskbestånden i Östersjön. Förslagen grundar sig på vetenskapliga råd och målet är att göra fisket i Östersjön ekonomiskt och ekologiskt hållbart på kort och lång sikt. Detta ligger i linje med de centrala principerna i den nyligen överenskomna reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

© OCEANA / María José Cornax

Enligt de senaste vetenskapliga råden förvaltas nu fler bestånd på hållbara nivåer — nivån för s.k. maximalt hållbart uttag (MSY) — i Östersjön. Antalet kända bestånd som kan fiskas på nivån för maximalt hållbart uttag ökas under 2014 från tre till fem jämfört med 2013. De minskningar av de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) som gjorts under tidigare år har visat sig vara ett effektivt sätt att främja en hållbar utveckling av fisket i Östersjön.

Kommissionen föreslår att de totala tillåtna fångstmängderna ökar i år för de östra torskbestånden och sillbestånden i mellersta Östersjön och Bottniska viken. Minskningarna för övriga bestånd beror antingen på naturliga variationer inom gränsen för maximalt hållbart uttag eller på att man tack vare den senaste revideringen vet mer om bestånden . Kommissionen föreslår också att antalet dagar till havs ska minska för fartyg som fiskar efter torsk i enlighet med förvaltningsplanen för östersjötorsk.

Medlemsländernas fiskeministrar ska diskutera förslaget vid rådets möte i oktober och det kommer att börja gälla den 1 januari 2014.

Torsk

Kommissionen föreslår att TAC för torskbeståndet i västra Östersjön minskas med 15 % (till 17 037 ton) och att TAC för det östra beståndet ökas med 7 % (till 65 934 ton). Dessa förändringar grundar sig på reviderade vetenskapliga uppgifter som lagts fram i år.

Sill/Strömming

För det västra sillbeståndet rekommenderar forskarna nu, efter ökningar av TAC två år i rad, kommissionen att minska TAC för det kommande året för att gränsen för maximalt hållbart uttag ska hållas. För 2014 uppgår minskningen till 23 % (till 19 754 ton). För sill i centrala Östersjön kan TAC däremot öka för andra året i rad, efter minskningar 2011 och 2012. För 2014 uppgår den föreslagna ökningen till 59 %, vilket betyder totalt 143 500 ton. För sill i Bottniska viken är förslaget till TAC 142 662 ton (en ökning med 35 %). Inga ändringar av TAC har föreslagits för sill i Rigabukten.

Lax

Efter de minskningar av TAC som införts under de senaste åren för lax i egentliga Östersjön och Bottniska viken kan kommissionen föreslå att samma nivå av TAC som gäller i år behålls 2014. Förslaget till TAC motsvarar de vetenskapliga råd som har lagts fram och har beräknats utifrån målet för fiskdödlighet som föreslås i förvaltningsplanen för östersjölax, som lämnats över till rådet och Europaparlamentet. Enligt forskarna är det däremot nödvändigt att minska TAC för lax i Finska viken. På grundval av försiktighetsprincipen ska kommersiella landningar från havet minskas med 53 % till 7 256 individer.

Skarpsill

Kommissionen föreslår att TAC för skarpsill minskas med 11 % till 222 102 ton.

Rödspätta
För bestånden av rödspätta finns bara begränsade uppgifter tillgängliga, men forskarna har utarbetat en metod för att uppskatta storleken på dessa bestånd. På grundval av denna metod, som har använts i två år, föreslås TAC för rödspätta minska med 12 % till totalt 3 002 ton.

Bakgrund

Kommissionens förslag följer de vetenskapliga råd som lämnats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (Ices). Den regionala rådgivande nämnden för Östersjön (BSRAC) har rådfrågats om detta förslag, via kommissionens meddelande om samråd från maj 2013.
TAC och kvoter finns på EU-kommissionens hemsida

Förslaget har mötts av kritik från miljöorganisationer:

En positiv sida är att förslaget strävar mot hållbarhet, men tyvärr räcker inte den ambitionen för att uppnå de överenskommna målen. I frågan om det svaga så kallade västra beståndet av torsk i Östersjön, säger vetenskapliga råd att kvoten bör sänkas med hela 44 procent för få ett tillräckligt produktivt bestånd, också kallat Maximalt hållbart uttag (MSY). Men kommissionen nöjer sig med en blygsam sänkning på 15 procent, vilket är långt ifrån MSY.

– Kommissionen hävdar att deras förslag ligger i linje med forskarnas rådgivning, men så är det uppenbarligen inte. Skulle beslutsfattarna enas om  förslaget kommer flera av Östersjöns fiskbestånd inte klara av att växa till hållbara nivåer till 2015, vilket är målet i EU:s reformerade fiskeripolitik, säger Oceanas Östersjöchef Hanna Paulomäki.

En ytterligare anledning till oro är Östersjölaxen, vars tillstånd är mycket allvarligt efter år av överfiske och förstörelse av dess naturliga livsmiljöer. Här har kommissionen valt att göra det enkelt för sig och sätta samma kvot som förra året, trots att vetenskapliga råd menar att inte ens en halvering av kvoten är tillräckligt för att arten ska nå hållbara nivåer.

– Nu hoppas vi att ministerrådet har modet att följa vetenskapliga rekommendationer när de bestämmer kvoter på rådsmötet i oktober. Årets kvotsättning kommer spegla ministrarnas vilja att genomföra det de sagt att de ska göra, säger Magnus Eckeskog, fiskepolitisk rådgivare på Oceana.

Svensson/EU-kommissionen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Ökade fiskekvoter i Östersjön”

Kommentarer är stängda.