EU-kommissionen vill förbjuda drivgarn

EU-kommissionen vill förbjuda användningen av alla typer av drivgarn för fiske i alla EU-vatten från och med den 1 januari 2015. Även om det redan finns regler som förbjuder användningen av drivgarn för att fånga vissa typer av vandrande fiskar fortsätter metoden att vara en källa till oro på grund av den tillfälliga fångsten av marina däggdjur, havssköldpaddor och havsfåglar som huvudsakligen är skyddade enligt EU-lagstiftningen. För att bekämpa kringgående av reglerna innehåller kommissionens förslag ett fullständigt förbud mot drivgarnsfiske i EU samt förbud mot att ha drivgarn ombord på fiskefartyg. För att undvika otydlighet förtydligas den nuvarande definitionen av drivgarn dessutom i förslaget.

– Fiske med drivgarn förstör marina livsmiljöer, äventyrar det marina djurlivet och hotar det hållbara fisket. Jag är övertygad om att det enda sättet att få bukt med detta en gång för alla är att ha tydliga regler som inte lämnar något utrymme för tolkning. Vi måste stänga alla eventuella kryphål och förenkla de nationella myndigheternas kontroll av efterlevnad. Detta kommer till slut också att rädda försörjningsmöjligheterna för de fiskare som har tillämpat reglerna under de senaste åren. Förbudet ger en tydlig signal om att vi inte längre tolererar några oansvariga metoder, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär för havsfrågor och fiske.

Drivgarn är nätredskap som kan driva eller verka nära eller alldeles vid vattenytan för att fånga fiskarter som simmar i den övre delen av vattenpelaren. Det är vanligt att drivgarn tappas bort och försvinner. Därefter kan de fånga fisk, delfiner och andra småvalar i långa tider. Så kallat spökfiske. Sedan 2002 är alla drivgarn oavsett storlek förbjudna i EU-vatten när de används för att fånga långvandrande arter som tonfisk och svärdfisk.

I den nuvarande EU-lagstiftningen finns det emellertid svagheter och kryphål. Med tanke på att de fiskefartyg som berörs av lagstiftningen är tämligen små och det faktum att de inte fiskar tillsammans i samma områden har gjort det lättare att undvika övervakning, kontroll och korrekt genomförande. Det fortsätter att komma in rapporter om EU-fiskefartyg som bedriver illegal drivgarnsverksamhet och det har gett upphov till kritik vad gäller unionens efterlevnad av de tillämpliga internationella skyldigheterna.

Att förbjuda drivgarn är ett svar på den nya gemensamma fiskepolitikens mål att minimera fiskeverksamhetens inverkan på de marina ekosystemen och att minska oönskade fångster så mycket som möjligt. Beroende på medlemsstaternas prioriteringar kan Europeiska havs- och fiskerifonden användas för att stödja övergången mot ett fullständigt förbud under förutsättning att specifika villkor uppfylls.

På grundval av särskilda resolutioner antagna av FN:s generalförsamling, i vilka man efterlyste ett moratorium för ”stora pelagiska drivgarn” (dvs. längre än 2,5 kilometer) utarbetade EU under nittiotalet en rad bestämmelser för att genomföra ett sådant förbud mot stora drivgarn.

EU:s nuvarande rättsliga ram om drivgarnsfiske trädde i kraft den 1 januari 2002. Den förbjuder användningen av alla drivgarn oavsett storlek i EU-vatten när de är avsedda att fånga långvandrande arter som tonfisk och svärdfisk.

I Östersjön har det sedan den 1 januari 2008 varit förbjudet att använda drivgarn eller medföra dem ombord. I Östersjön användes drivgarn i huvudsak för att fånga lax. På den svenska västkusten har drivgarn varit ett traditionellt fiskeredskap för makrillfiske i först hand, men även för sill.

Trots att hela EU:s regelverk är på plats har bestämmelserna inte respekterats till fullo, framförallt kanske på grund av det kvarvarande drivgarnsfiskets karaktär. Drivgarn används ju ofta av små båtar och de är som påpekats ovan svåra att övervaka och kontrollera. I april 2013 offentliggjorde kommissionen därför en färdplan avseende en översyn av EU-ordningen om drivgarnsfiske och lanserade två studier, samt ett ett offentligt samråd (stängdes i september 2013) om småskaligt drivgarnsfiske för att få en överblick över sektorn, utvärdera drivgarnens inverkan på förbjudna och skyddade arter och bestämma om man ska göra en översyn om tillämpningen av EU-reglerna om småskaligt drivgarnsfiske och hur en sådan ska gå till.

Njord/EU-kommissionen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!