Yrkesfiskarna positiva till enklare byte av tillståndsinnehavare

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har föreslagit att byte av tillståndshavare vad det gäller särskilda tillstånd för torskfiske i Östersjön, inom effortsystemet i Västerhavet, för kräftfiske med rist och för räkfiske borde vara enklare att byta. Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) ställer sig positiva till det med undantag av en punkt och dessutom vill de bli av med effortregleringen som sådan:

SFR anser principiellt och generellt att det ska vara möjligt att byta tillståndshavare på ett klart, tydligt och enkelt sätt, varigenom situationen med en beroendeställning mellan aktiv nyttjare av ett tillstånd och passiv tillståndsinnehavare kan lösas på ett för alla enkelt och bra sätt.

Att en anledning till byte är generationsskiften i företag är enligt vårt synsätt en självklarhet. Detsamma gäller med avseende på ägarkontinuitet. Med avseende på definitionen av sådan anser vi dock att det bör vara tillräckligt om sådan av betydenhet har förelegat under en kortare tidsperiod än tre år. Vår uppfattning är att det torde vara tillräckligt att sådan har förelegat under ett år. Ett år (12 månader) är i näringssammanhang en lång tid utifrån vårt sätt att se på saken. Den nuvarande ordningen vad gäller räkfisket är inte accepterbar, i det att om en räktillståndshavare avlider, så finns det ingen möjlighet för en person som har ägarandelar i fiskefartyget att ta över tillståndet (annat än möjligen såsom nyetablering – vilket torde vara tveksamt utifrån andra aspekter).

SFR delar fullt ut den uppfattning som uttrycks i remissen att den svenska fiskerinäringen är i behov av både en regelförenkling och en föryngring. Vi delar likaså uppfattningen att det är av betydelse för fiskerinäringen att möjlighet till byte av tillståndshavare enklare ska kunna ske.

Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

SFR tillstyrker förslaget.

Särskilt tillstånd för fiske inom effortregleringen i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön samt för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Kattegatt och Skagerrak

SFR vitsordar förslaget att införa en möjlighet till byte av tillståndshavare i enlighet med bilaga IIA i kvotförordningen för Västerhavet för 2015. Med avseende på effortordningens vara eller inte nationellt efter det att den gemensamma fiskeripolitiken upphävt densamma är det vår bestämda uppfattning att den ska upphävas och förpassas till historien, då densamma inte fyller någon funktion och är kontraproduktiv i förhållande till bl.a. landningsskyldigheten.

Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

SFR vitsordar myndighetens förslag, så att möjlighet till byte av tillståndshavare inom ett räkfiskeföretag möjliggörs. Vad gäller ägarkontinuitet, jfr ovan, anser vi att tre år är en alltför lång tidsperiod och förordar i stället en tidsperiod om ett år.

När det gäller både effortregleringen och ägarkontinuiteten tycker jag det som SFR föreslår är bättre än HaV:s ursprungliga förslag. Det finns ju ingen anledning att ha andra regler för tillståndsbyte inom räkfisket än inom annat fiske på det sätt HaV föreslår. Effortregleringen är, precis som SFR säger, ett system spelat ut sin roll i och med EU:s nya fiskeripolitik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Yrkesfiskarna positiva till enklare byte av tillståndsinnehavare”

Kommentarer är stängda.