Överförbara fiskerättigheter kan utformas på många olika sätt

Överförbara fiskerättigheter är den enda metod som visat sig fungera för att snabbt och permanent anpassa fiskekapaciteten till de fiskemöjligheter som står till buds. Fel utformade kan överförbara fiskerättigheter leda till utslagning av småskaligt fiske eller alltför kraftig koncentration av fiskerikapaciteten till ett fåtal mycket stora aktörer. Rätt utformade för varje enskilt fiske får de inte några större negativa konsekvenser.

För att förhindra att det småskaliga fisket slås ut kan olika metoder användas, dels kan det småskaliga fisket helt undantas från systemet med överförbara fiskerättigheter och få en egen kvot som fördelas inom gruppen med småskaligt fiske som i det pelagiska fisket i Sverige. I Danmark fungerar det på ett liknande sätt, men där kan även det småskaliga fisket inom Kytfiskerordningen handla med sin rättigheter. Det går inte i Sverige. Men även i Danmark finns det fiskerisegment som är undantagna från systemen med överförbara fiskerättigheter. Detta gäller exempelvis fiskebåtar som inte används för heltidsfiske vilka i Danmark alltså har en gen kvotandel, men i Sverige ingår i det kustnära småskaliga fisket som helhet.

I andra länder och fisken har överförbara fiskerättigheter kombinerats med fångstbegränsningar, bestämmelser om maximal andel som en innehavare kan med mera för att se till att fiskeflottan struktur inte ändras. Detta motverkar kanske framförallt en koncentration av fisket på ett fåtal båtar och fiskare. I Sverige finns det en gräns för hur mycket enskilda innehavare (dvs i praktiken en fiskelicensinnehavare/en enskild båt) får inneha i form av fiskerättigheter för en viss fiskart. Det fanns inte till en början i Danmark, men infördes efter en tid då koncentrationstendenserna var mycket starka, framförallt inom det fiske där skalfördelar har betydelse, det storskaliga pelagiska uthavsfisket och industrifisket.

Fördelningen av fiskerättigheterna och handeln med dem kan ordnas av stater, fiskeriorganisationer, kooperativ, via pooler, marknadsplatser och mycket annat. Hur det ordnas beror ofta på hur fisket sig ser ut, småskaligt eller storskaligt osv, och hur stort eller litet det är. Överförbarheten kan också finnas på olika nivåer eller på olika sätt. Olika nivåer kan vara mellan stater, organisationer, kooperativ, företag, enskilda båtar och enskilda fiskare med mera. Det kan vara mellan enheter i samma land eller enheter i olika länder. Det kan handla om tillfälliga lån, permanenta överlåtelser, uthyrning, inhyrning osv. De kan vara tidsbegränsade under kort tid eller lång tid.

Fiskerättigheter kan utan problem kombineras med särskilda tillstånd, begränsningar om att fiskebåtar i vissa segment inte får fiska i andra (så är det i Danmark och så är det i Sverige), zonindelning av fiskevatten med maximal rättighetsandel inom varje zon med mera.

Arter som är bestämmande för fisket (exempelvis torsk i fiskfisket på den svenska Västkusten) kan läggas i kollektiva potter för att undvika att enskilda fiskare drabbas av fiskestopp för att de inte kan fånga mer. Det kan dock också medföra ett omvänt problem, att några få båtar förbukar hela den kollektiva kvoten ganska snabbt.

Vilka effekter ett system med överförbara fiskerättigheter får utöver en anpassning av fiskekapacitet till fiskemöjligheter beror alltså i huvudsak på hur systemet utformas. Därför är det felaktigt att hävda att överförbara fiskerättigheter alltid leder till utslagning av småskaligt kustnära fiske eller till koncentration av fiskerättighetsinnehavet till storkapitalister. Det kan bli så , men det är sällsynt och beror då på dåligt utformade system. En del av de tidigast utformade systemen hade sådana nackdelar.

I många fisken har överförbara fiskerättigheter också visat sig vara en bra metod för att undvika utkast av bifångst. Så utformade borde överförbara fiskerättigheter passa som hand i handsken till det utkastförbud (landningsskyldighet) som så småningom ska gälla allt fiske inom EU.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!