Regeringens maritima strategi och fisket

Häromdagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson regeringens strategi för att främja de maritima näringarna. Strategins vision är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Enligt regeringen pekar strategin ut riktningen och utgör en plattform för fortsatt utveckling och samverkan genom dialog och kunskapsutbyte.

När det gäller fisket finns det få konkreta förslag i strategin. Däremot finns en massa ord som all kan hålla med om men som egentligen inte betyder nåt:

Att stärka fiskbestånden och långsiktigt bibehålla dem på en säker nivå är en prioriterad fråga för regeringen. Det är viktigt, dels för att nå en hållbar förvaltning av alla bestånd, dels för att öka förutsättningarna för en ökad avkastning inom fisket. Fortsatt arbete behövs också för att adressera problem med miljögifter som påverkar människors hälsa och möjligheten att använda fiskresursen på ett så effektivt sätt som möjligt. Starka, hållbara och fiskbara bestånd är en grundförutsättning för fiskerinäringen och det skapar förutsättningar för att öka lönsamheten i fisket. Det pågående arbetet med regionalisering och mer regionalt anpassade regler inom EU är därför en prioriterad fråga för regeringen. Regionaliseringen inom EU kommer att innebära ett ökat ansvar för medlemstaterna i utvecklingen av förvaltningen. I och med det pågående arbetet med att genomföra reglerna i EU:s nya fiskeripolitik finns möjligheter till förenklingar för fisknäringen, vilka ska tas tillvara utan att äventyra miljökraven. Även utvecklingen av mer selektiva fiskeredskap är en viktig åtgärd som skapar förutsättningar för näringen liksom för ett mer hållbart fiske.

För fiskerinäringens fortsatta utveckling är långsiktigt förutsägbara förutsättningar, inklusive en balans mellan fiskeflotta och fiskemöjligheter, centralt. Det behövs för att möjliggöra investeringsbeslut och en generationsväxling i delar av fisket. Detta behöver beaktas i den kommande regelutvecklingen såväl inom EU som nationellt. Det är viktigt att ge näringarna inom fiske- och vattenbrukssektorn möjlighet till utveckling inom hållbara ramar, vilket beaktas i förslaget till havsoch fiskeriprogrammet 2014–2020. En annan viktig förutsättning för det svenska yrkesfisket är möjligheterna till avsättning, varför beredningsindustrins förutsättningar är viktiga även för fiskerinäringen.

För fiske som bedrivs med mindre fartyg med begränsade möjligheter att gå till landningshamnar långt från hemmahamnen är det av betydelse att det finns goda logistikmöjligheter och en lokal mottagning. En fortsatt positiv utveckling för beredningsindustrin är därmed viktig. Det pågående arbetet inom branschen med att utveckla nya marknader, logistik och försäljning, är också viktigt. Detta gäller särskilt utmed syd- och ostkusten där färre företag är verksamma inom beredningsindustrin.

Statens jordbruksverk arbetar för närvarande med en strategi för yrkesfisket. Arbetet kommer att följas upp av regeringen.

Det enda konkreta med dessa ordmassor är väl att det ska presenteras en strategi för fisket nån gång i framtiden. Jordbruksverket ska ta fram den. En undrar ju varför det är Jordbruksverket och inte Havs- och vattenmyndigheten som ska göra det. Men det är ett intressant grepp. En regeringsstrategi som går ut på att en strategi ska tas fram.

Utan innehåll och  konkreta förslag är regeringens maritima strategi på fiskets område inget annat än svammel. Tyvärr är det likadant på andra områden också. Fina ord, men utan egentligt innehåll. Jag får väl se om Anna Johansson har nåt mer konkret att tillföra på Donsö Shipping Meet idag. Klockan 11:00 ska hon tala där.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!