Utkastplan för fiske efter bottenlevande arter

Den 1 januari 2016 börjar landningsskyldigheten gälla för bottenlevande (demersala) arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön (Västerhavet). Vilka arter som omfattas av landningsskyldighet beror på vilka redskap som används. Havs- och vattenmyndigheten kommer att uppdatera informationen om landningsskyldigheten fortlöpande.

De arter som omfattas av landningsskyldigheten i Västerhavet från den 1 januari 2016 är:

  • Kolja
  • Rödspätta
  • Äkta tunga
  • Havskräfta
  • Nordhavsräka
  • Gråsej
  • Kummel

Vilka arter som omfattas av landningsskyldighet beror på vilka redskap som används. Tabellen nedan anger vad som gäller för olika redskap.

För de kvoterade arter som inte omfattas av landningsskyldighet från 2016 kommer det liksom tidigare att vara förbjudet att kasta fångst av arter som lagligen kan landas. Det så kallade high-grading-förbudet gäller alltså fortfarande.

Område Redskap Arter som ska landas Finns undantag?
Skagerrak och Kattegatt (IIIa) Trål och snurrevad med maskstorlek större än eller lika med 100 mm. Kolja, rödspätta och nordhavsräka. Gråsej (om tidigare fångster överskridit en viss gräns). Nej
Nordsjön (IV och EU-vatten i IIa) Trål och snurrevad med maskstorlek större än eller lika med 100 mm. Gråsej, kolja, rödspätta och nordhavsräka. Nej
Skagerrak och Kattegatt (IIIa) Trål och snurrevad med maskstorlek 90-99 mm, med selektiv panel (SELTRA) Havskräfta, kolja och nordhavsräka. Ja, havskräfta får kastas ut.
Skagerrak och Kattegatt (IIIa) Trål med maskstorlek 70-89 mm (kräftrist). Havskräfta, kolja, äkta tunga och nordhavsräka. Ja, havskräfta får kastas ut. Ja, äkta tunga och kolja får kastas ut.
Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön Trål med maskstorlek 32-69 mm. Nordhavsräka Nej
Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön Garn, insnärjningsnät och grimgarn. Äkta tunga. Ja, en liten andel av äkta tunga får kastas ut.
Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön Krokar och linor Kummel. Nej
Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön Burar och fällor Havskräfta och nordhavsräka. Ja, havskräfta får kastas ut.

Gråsej

När det gäller gråsej i Skagerrak och Kattegatt kommer HaV att kontakta dem som eventuellt kommer att omfattas av landningsskyldighet.

Undantag från landningsskyldigheten för 2016

Genom undantag i utkastplanen kan fångst som omfattas av landningsskyldighet kastas ut i vissa fall:

  • Kolja och äkta tunga som fångats i trål med 70-89 mm maskstorlek med kräftrist/artsorterande rist får kastas ut motsvarande upp till 2 % av Sveriges fångster av havskräfta, äkta tunga och kolja.
  • Äkta tunga som fångats i nät- och garn får kastas ut upp till 3 % tunga av Sveriges totala fångster av tunga i garnfiske. Det innebär att vid total svensk fångst av tunga i garn om 1000 kg, skulle totalt upp till 30 kg äkta tunga kunna kastas ut inom det här undantaget.
  • Havskräfta som fångats i bur samt i trål 70-89 mm maska med kräftrist/artsorterande rist och 90 mm maska och större med SELTRA-trål får kastas ut eftersom havskräfta bedömts ha god överlevnad i de här redskapen.

Utkastade fångster räknas inte av kvoten men ska redovisas i loggboken. HaV kommer att ha löpande uppföljning av utkast under undantagen på nationell nivå. Andelen (i procent) av kolja och äkta tunga som får kastas ut gäller alltså inte per fiskeresa.

Samtliga undantag och nivåer kommer att omprövas på EU-nivå inför 2017.

Minsta referensstorlek för bevarande för havskräfta

Minsta referensstorlek för bevarande (tidigare minsta landningsstorlek) för havskräfta sänks från 130 mm till 105 mm från januari 2016. Det motsvarar 32 mm ryggsköldsmått.

Övriga fiskerier

I informationen om landningsskyldighet ovan som kommer från HaV är de fiskerier där det inte bedrivs svenskt fiske i större utsträckning utelämnats.

För fisken och arter i Västerhavet där landningsskyldighet inte har fasats in ännu gäller fortsatt samma regler som idag.

HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla HaV på Patreon!
Become a patron at Patreon!