Oljeprospektering och sillkollapsen i Nordsjön på 1970-talet

Oljefält i Nordsjön

Olje- och gasfält i Nordsjön

Storskalig oljeprospektering i Nordsjön drogs igång kring 1963. Det ledde så så småningom, på 1970-talet ch 1980-talet till att en stor mängd olje- och gasfyndigheter hittade och idag är södra, norra och centrala Nordsjön fullt med olje- och gasfält. Fram till början av 1980-talet var den dominerande prospekteringsmetoden att skapa ljudvågor med hjälp av dynamit som sprängdes under vattnet. Sprängs dynamit i vattnet dör stora mängder fisk. Till en början prospekterades mest i de södra och centrala delarna av Nordsjön och senare började prospekteringen längre norrut. I söder och centralt dominerade därför prospektering med dynamit.

Av allt att döma borde denna storskaliga prospektering och flitiga användning av dynamit fått konsekvenser för fiskbestånden i Nordsjön. Några undersökningar om hur oljeletandet påverkade fiskbestånden verkar dock inte finnas. Däremot finns det anekdotiska berättelser från yrkesfiskare om att de kunde påträffa stora förekomster av död fisk i vissa områden ibland. Sådana berättelser har dock inget bevisvärde.

Kollapsen av sillbestånden i Nordsjön vid mitten av 1970-talet har traditionellt hänförts till fisket och införandet av en ny typ av snörpvad i sillfisket, ringnoten. i slutet av 1950-talet började norska fiskebåtar ägna sig åt ringnotsfiske i Nordsjön och framemot 1970-talet hade fisket expanderat kraftigt. Samtidigt ägande sig tyska och nederländska trålare åt att fiska med bottentrål på sillens lekområde i Dogger bank, det dansk industrifisket tog fart med stora bifångster av sill och direktfångster av mindre sill, ungsill, invid danska kusten på Bløden. Sill tillhörande lekbestånden vid Dogger bank, Down, Banks och Buchan. 1971-74 stod sillen för 16-35% av industrifisklandningarna i Danmark. Det mesta av detta fiskades på Bløden.

Sillen i Nordsjön

Sillen i Nordsjön

Vid mitten av 1970-talet upplevde fisket kraftigt minskade sillbestånd. 1975 förbjöds industrifiske på EU: fiskevatten, 1976 allt fiske av sill för industriändamål och 1977 förbjöds sillfiske i Nordsjön totalt. Först 1981 tilläts det igen. Lekbeståndet på Dogger bank försvann dock helt och har varit borta sen dess. Däremot klarade sig alla andra lekbestånd. Dogger bank är det enda lekområdet för sill som ligger mitt i det område där det i början prospekterades storskaligt efter olja med dynamit.

Om det vansinniga Blødenfisket på ungsill varit den enda anledningen till utdöendet av sillen på Dogger bank skulle även Down- och Buchanbestånden ha dött ut. Naturligtvis har den bottentrålning av sill som tyska och nederländska fiskare ägnade sig åt på Dogger bank också haft betydelse för det lekbeståndets försvinnande.

Tobisfisket som började i slutet på 1950-talet på Dogger bank tycks inte ha bedrivits på sillens lekområden och hade därmed ingen större betydelse för utrotningen av sillbeståndet som lekte på Dogger bank.

Genom att det bara är lekbeståndet på Dogger bank som försvunnit och inga andra sillbestånd i Nordsjön är det också sannolikt så att oljeletningen haft kraftigt negativ påverkan även om det inte finns några olje- eller gasfält just på Doggers bank, men området var mitt i det område där olja- och gas hittades och föremål för prospektering med dynamit.

Tobis och makrill saknar simblåsa och påverkades sannolikt mycket lite av oljeprospekteringen med dynamit. Tobisen blev därför kvar på Dogger bank. Makrillfisket i Nordsjöns, om under några år varit enormt kollapsade visserligen också kring 1970 men det berodde på kallare vatten, förändrade näringsförhållanden och efterföljande flytt västerut av makrillen. Storskaliga förändringar av var makrillen finns förekommer än idag. Det är också möjligt att liknande faktorer påverkade sillbestånden och bidrog till sillkollapsen i Nordsjön på 1970-talet.

Sammantaget finns det alltså sannolikt flera orsaker till sillkollapsen i Nordsjön.

  1. Ringnotsfisket
  2. Det danska industrifisket på Bløden efter ungsill
  3. Bottentrålning i lekområdet på Dogger bank efter sill
  4. Oljeprospektering med dynamit
  5. Förändrade närings- och klimatförhållanden

Det enda lekbestånd som drabbades av samtliga dessa saker var beståndet på Dogger bank vilket kan förklara varför just det beståndet försvann.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!