Rovfisk kan motverka övergödningsproblem

Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre i Östersjön, kan bidra till att motverka övergödningsproblem i kustområden. Det framgår av en ny studie ledd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology.

Ålgräsäng med trådalger

Ålgräsäng i Gullmarsfjorden överväxt av trådformade grönalger och omgiven av smörbultsfiskar. Små fiskarter som smörbult har ökat i antal längs Västkusten, troligen till följd av överfiske. Foto: Per-Olav Moksnes, GU

Rovfiskar har en viktig roll i ekosystemet genom att de äter småfisk och krabbor, vilket indirekt kan ha betydande effekter på vegetationen i kustområden. I många grunda kustområden har storvuxen vegetation som ålgräs och blåstång minskat i omfattning de senaste decennierna. Denna vegetation utgör i sin tur livsmiljöer för många marina organismer och fungerar också som produktiva yngelkammare för fisk.

Övergödning är en av de viktigaste anledningarna till denna minskning då snabbväxande trådalger konkurrerar ut den storvuxna vegetationen som ålgräs och blåstång. Det har dock länge funnits en misstanke om att även överfiske på stora rovfiskar, till exempel torsk, kan ha orsakat en kedjereaktion i näringsväven där småfisk och krabbor ökat och algätande små kräftdjur minskat, vilket i sin tur ökat förekomsten av snabbväxande trådalger.

Forskare vid SLU, vid Stockholms och Göteborgs universitet samt vid universitetet i Groningen i Nederländerna har systematiskt gått igenom de över 50 studier i norra Atlanten där det i experiment har manipulerats med näringshalter, algätande smådjur (snäckor och små kräftdjur) och förekomst av olika typer av fisk för att mäta hur det påverkar förekomst av trådalger.

Resultaten från denna genomgång visar att näring, i första hand kväve, och predation från krabbor och småfisk på algätande smådjur i genomsnitt har lika stora effekter på mängden trådalger. Småfisk och krabbor ökar i kustzonen som en effekt av överfiske, genom att rovfisken som äter dem minskar i antal. Det här innebär att svaga rovfiskbestånd ger upphov till liknande effekter på algproduktionen som övergödning. Enligt studien förstärker också överfiske och övergödning varandra, så att deras sammanlagda effekt är större än vad som kunde förväntas.

En slutsats från studien är att åtgärder som ökar mängden rovfisk och minskar förekomsten av småfisk snabbt kan reducera mängden trådalger och därmed gynna ålgräs och blåstång. Ett naturligt fisksamhälle kan alltså enligt studien sannolikt bidra till både förbättrad vattenkvalitet och friskare livsmiljöer i kustzonen, vilket visar på fördelarna med en integrerad, ekosystembaserad förvaltning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!