Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Havet 2015/2016I dag har rapporten ”Havet 2015/2016” som visar på en utveckling i våra havsmiljöer med både glädjeämnen och orosmoln släppts av Havsmiljlöinstitutet, Havs och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i samverkan. Positivt är bland annat att det nu finns mer vildlax och att vitmärlan är på återmarsch i Bottenhavet. Negativt är bland annat att ålgräset fortsätter att minska i Västerhavet och att plastpartiklar återfinns i hela ekosystemet.

”Havet 2015/2016” är en omfattande kartläggning, baserad på den marina miljöövervakningen, av tillståndet och de mest angelägna miljöproblemen i våra hav. Rapporten visar att havens ekosystem är mycket komplexa och att det är svårt att förutse hur dessa utvecklas. Den presenteras utförligare i morgon i samband med Havs- och vattenforum i Göteborg enligt ett pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten.

Resultat från den svenska miljöövervakningen används bland annat för att bedöma om vi uppnår de av Sveriges riksdag beslutade miljökvalitetsmålen – 16 önskade tillstånd i miljön. I den senaste utvärderingen av miljökvalitetsmålen konstaterades att 14 av 16 mål inte kommer att nås med dagens förutsättningar. I rapporten Havet som getts ut varje år sen 2007 sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker miljötillståndet i svenska havsområden för de fem miljömål som är relevanta för havsmiljön. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket finansierar huvuddelen av den nationella marina övervakningen. Även länsstyrelser och andra myndigheter med marin verksamhet bidrar med material till denna rapport.

– Tillståndet som beskrivs i ”Havet 2015/2016” visar att vi måste bli bättre på att fånga upp nya miljöhot och förstå kopplingarna mellan ekosystemets olika delar för att kunna fördela resurserna rätt och sätta in de mest effektiva åtgärderna. En fungerande miljöövervakning är förutsättningen för detta, säger Elisabeth Sahlsten, t.f. chef på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV i pressmeddelandet.

I årets upplaga rapporteras bland annat om de insatser som görs för att skydda värdefulla marina miljöer, spridningen av mikroplaster i våra hav, syrebristen i Östersjön, om hur farliga ämnen som TBT ska minska i havsmiljön, hur havsisen minskat i Östersjön, om övergödningen, om en ny metod för att uppskatta torskbeståndet i Östersjön, om hur klimatförändringar kan leda till mindre fisk i havet och varför vi behöver bättre övervakning av maneter.

– De flesta havsområden är idag påverkade av flera olika miljöproblem, men det är generellt mycket dåligt känt hur till exempel övergödning, miljögifter och förhöjda vattentemperaturer samverkar och påverkar organismer och ekosystem. Det är därför viktigt att öka samarbetet mellan olika forskningsgrupper och övervakningsprogram för att öka förståelsen för hur olika påverkansfaktorer samverkar, säger Per Moksnes, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet.

I Havet 2015/2016 finns ett par exempel på där samverkan mellan övervakningsprogram skett. I de syntesartiklar som presenteras har forskarna tittat närmare på hur förändrade näringsvävar, till exempel som en följd av övergödning, kan leda till magrare djur och hur bottendjur och miljögifter påverkar kustfiskens hälsa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!