Hav föreslår skydd av artrikt område i Kattegatt

Havs- och vattenmyndigheten fick i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till mjukbotten i torskfredningsområdet i södra Kattegatt. Vid en uppdragsdialog med regeringskansliet tydliggjordes att uppdraget justerats så att analysen skulle omfatta hela Kattegatt.

Analysen av bevarandevärdena i Kattegatt består i en sammanställning av befintliga underlag. I området pågår ytterligare undersökningar som ännu inte är färdigställda. Samtidigt arbetar länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland med ett särskilt åtgärdsprojekt som syftar till att ta fram en strategi för skydd och förvaltning av marina områden i Västerhavet.

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med uppdraget identifierat områden som innehåller livsmiljöer och arter som möter kriterierna i Ospars och Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat. Underlag finns emellertid endast för en del av Kattegatt i dagsläget, vilket begränsar möjligheter till att föreslå områden utifrån bevarandevärden.

Ett av dessa områden i den svenska delen av Kattegatt bedöms i nuläget även som lämpligt för att bli så kallat marint skyddat område (Marine Protected Area, MPA) enligt Ospar och Helcom. HaV redovisar i rapporten även ett förslag till process för fortsatt arbete med lämpliga bevarandeåtgärder i området. Vid den preliminära avgränsningen av området har hänsyn tagits till den pågående processen mellan Sverige och Danmark om skydd av torsken i Kattegatt då en avvägning mellan olika intressen gjorts. Området omfattas idag av fiskeförbud.

HaV påpekar också att det kan finnas ytterligare områden i Kattegatt som kan möta kriterierna i Ospars och Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat. Länsstyrelserna i Västerhavet kan enligt HaV i sin kommande strategi för skydd och förvaltning av marina områden identifiera ytterligare områden som kan komma ifråga för skydd. I Sverige finns ett mål om att 10% av havsområdena ska skydda. I Västerhavet är redan omkring 20% av havsområdena skyddade så det verkar faktiskt onödigt att skapa ytterligare marina skyddsområden i Västerhavet. Men låt gå för att de trålfria området i södra Kattegatt blir marint skyddat område (MPA).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!