Oklarhet i bevarandeplan för Bratten

Länsstyrelsen i Västra Götaland har lagt fram en bevarandeplan för Bratten, ett stort Natura 2000-område i Skagerak. Området innehåller flera unika och intressant naturtyper och i dessa är fiske antingen helt förbjudet eller så är endast sportfiske tillåtet. I bevarandeplanen går Länsstyrelsen igenom naturvärdena i området och föreslår också utökat skydd i form av begränsningar för sportfisket såsom ytterligare områden där allt fiske förbjuds liksom ankringsförbud:

  • Förslag till fiskefria zoner för sportfisket har lämnats in av Länsstyrelsen till Havs- och vattenmyndigheten, men inget beslut är taget ännu (september 2017).
  • Länsstyrelsen har inlett arbetet med att fatta beslut om ankringsförbud inom området (september 2017).

Utöver dess finns en lång rad förslag som berör rapportering, övervakning, översýn och kontroll av fiske med mera. De flesta av de förslagen är okontroversiella. De två ovan återgivna förslagen är de som vållat reaktioner från framförallt sportfiskets sida som är mycket kritiska till framförallt ankringsförbudet. Länsstyrelsen anger också tre prioriterade områden, vilka är reglering av sportfiske, ankringsförbud och uppföljning av efterlevnaden i de fiskefria områdena. Sportfiskarna menar att förslaget om ankringsförbud saknar all rimlighet:

Ankringsförbudet är alltså inte kopplat enbart till ravinsystemet där sportfisket i stor utsträckning kommer att förbjudas ändå, utan är föreslaget att gälla i hela det 120 000 hektar stora Natura 2000- området. Området är ett av Nordsjöregionens mest trålintensiva områden och av stor vikt för det demersala yrkesfisket. Mot bakgrund av det är ett ankringsförbud för fritidsbåtar ett så oerhört förvånande utspel att man börjar fundera på var förslaget kommer ifrån.

[…]

Det återstår alltså enstaka intressanta hårdbottenområden för sportfisket att utforska, och ändå anser länsstyrelsen att det är rimligt att föreslå ett ankringsförbud över 120 000 hektar yta? Vi kan inte göra någon annan bedömning i frågan än att man vill ha bort sportfisket från Bratten. Länsstyrelsens uppmålade problembild av sportfisket är, och har under hela 2017-12-08 sid 4 (4) Brattenarbetet varit, gravt osaklig. Vi tycker att kunskapen för att bättre hantera de här frågorna borde finnas internt på länsstyrelsen.

Utöver att förslaget är orimligt och oproportionerligt upplever vi att bevarandeplanen inte verkar vara förankrad inom länsstyrelsen, där det är tveksamt om Vattenavdelningens fiskesakkunniga fått vetskap om förslaget. Därtill har inga andra organisationer som förbundet pratat med hört talas om att bevarandeplanen är ute på remiss. Processen verkar inte ha gått rätt till, vilket i så fall skulle vara både märkligt och allvarligt med tanke på hur mycket Brattenarbetet har diskuterats av alla inblandade sedan 2012. Sammanfattningsvis tar vi för givet att ansvariga chefer reder ut samtliga dessa oklarheter.

För mig verkar det märkligt att förbjuda ankring i hela Bratten-området. Eftersom bottentrålning är tillåten förefaller det, precis som Sportfiskarna skriver, att ankring inte kan vara något som helst problem. När jag först läste remissen antog jag därför att förslaget på ankringsförbud bara skulle gälla de fiskefria områdena då alternativet med hela området föreföll mig absurt. Men det hela är så otydligt skrivet att det mycket väl kan var så som Sportfiskarna tolkar förslaget, ett ankringsförbud i hela Bratten-området. Det tycker jag nog är helt orimligt och oproportionerligt.

Sportfiskarna är också mycket kritiska till hur bevarandeplanen tagits fram och hur remissförfarandet gått till. Risken med dåligt förberedda och dåligt underbyggda bevarandeplaner med överdrivna åtgärder utan relevans för naturen i området i fråga är att Länssstyrelser i hela Sverige lägger fram förslag där fiske av olika slag begränsas på alla möjligt sätt. Vi vet att det finns en fiskerifientlig lobby inom forskningsvärlden och i olika miljörörelser. Med dåligt förankrade förslag ökar risken för att dessa ska kunna få igenom  många ytterligare begränsningar av fiske i olika former och i olika områden. Speciellt skulle det vara problematiskt på Västerhavet där bevarandemålen är uppfyllda med råge.

Ytterligare områden där sportfiske förbjuds vilket också ingår i bevarandeplanen är Sportfiskarna inte lika negativa till som till ankringsförbudet.

Sveriges Fiskares PO är för sin del mycket positiva till ankringsförbudet:

SFPO vill framföra starkt stöd till de pågående bevarandeåtgärderna som listas. Att fritidsfiskebåtar får ankra inom det skyddade området anser vi är både olyckligt och djupt opassande med tanke på områdets skyddsstatus och känsliga bottenhabitat. Ett totalt ankringsförbud inom området bör införas omedelbart, något som SFPO också har lyft även tidigare och uppmärksammat såväl Länsstyrelsen som Havs- och vattenmyndigheten på. SFPO anser att övervakning av regelefterlevnaden genom AIS är en bra åtgärd för yrkesfisket.

Vad gäller de planerade åtgärderna är SFPO intresserade av att ta del av resultaten från uppföljningar av resuspension från trålningen samt av fångststatistik och fiskeansträngning, när sådana finns.

SFPO stödjer den planerade åtgärden att registrera samtliga fångster som tas av sportfiskare.

Den planerade åtgärden med inrapportering av ovanliga arter från yrkesfiskare ser vi försiktigt positivt på. Det är viktigt att ha i åtanke att de lagstadgade rapporteringskraven redan är höga för yrkesfiskare och vi vill inte se en orimlig ökning i administrationen för våra fiskare. Samtliga fångster ska redan nu registreras i loggboken, och det är möjligt att denna till viss del kan användas för att få data för vissa av de arter som Länsstyrelsen är intresserade av.

Samtidigt är det även för våra MSC-certifieringar viktigt att fångster av känsliga arter registreras och dokumenteras. Vi önskar därför en diskussion med Länsstyrelsen om hur den föreslagna rapporteringen kan utformas på ett enkelt sätt och ifall den kan gå att kombinera med den rapportering som fiskarna av räka och kräfta i dagsläget ska göra som en del i MSC-certifieringen.

Även när det gäller svaret från SFPO är det möjligt att uppfatta ankringsförbudet på två sätt, dels att det ska gälla hela Natura-2000 området Bratten eller bara de fiskefria områdena. Det senare vore en rimligt åtgärd, det förstnämnda en orimligt. Det är inte helt klart vad Länsstyrelsen faktiskt föreslår och därför inte heller helt klart vad SFPO förordar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!