Delvis icke-fungerande fiskerikontroll i Danmark

Den danska Rigsrevisionen har undersökt hur EU-bidrag till fisket hanterats av danska myndigheter och funnit mycket stor brister i kontrollen av fisket, av fiskeriföretagen och hur utbetalningarna gått till.

Fiskerikontrollen har när det gäller lagbrott och regelöverträdelser varit under all kritik och många båtar som borde fått anmärkningar, prickar och böter har inte fått några påföljder alls. Detta har i sin tur lett till att bidrag betalats ut till företag som inte haft rätt till bidrag.

Helt i strid med EU.s regelverk har bidrag betalats ut till företag som brutit mot regler och lagar. Men genom att dansk fiskerikontroll och danska myndigheter inte registrerat regelbrott och inte gett några påföljder för regelbrott har det sett ut som företagen och fiskebåtarna varit ren och därmed möjliga att ge bidrag till.

Felen på kontrollsidan har varit många:

Statsrevisorerne skal bl.a. fremhæve disse kritikpunkter i beretningen:

  • Forvaltningen har ikke været tilrettelagt, så der var sikkerhed for, at tilskudsansøger levede op til grundbetingelserne for at modtage tilskud.
  • EU-strafpointsystemet har været forvaltet i strid med lovgrundlaget. Ca. 24 % af de undersøgte tilskud burde således ikke have været tildelt.
  • Kravene til at modtage tilskud har været fortolket forkert med risiko for, at det har afholdt fiskere fra at søge, selv om de var berettigede til det. Endvidere har tilskuddet i en lang række tilfælde været for højt, fordi der er anvendt forkerte støttesatser.
  • Rigsrevisionens gennemgang af tilbud, fakturaer og betalingsdokumen­tation giver anledning til mistanke om interessekonflikter, stråmandsvirksomhed og svig. Udenrigsministeriet forventer således at politianmelde mindst 10 % af sagerne i Rigsrevisionens stikprøve, og ministeriet vil indberette sagerne med mistanke om svig til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Genomgången av ansökningar av bidrag har inte säkerställt att ansökningarna levde upp till grundförutsättningarna för att få bidrag samtidigt som felaktiga tillämpningar och tolkningar av reglerna har hindrat bidragsberättigade från att ansöka. Straffsystemet för regelbrott har inte tillämpats på rätt sätt varvid bidrag utbetalats felaktigt. Slutligen det har enligt Rigsrevisionen förekommit flera fall av rena bedrägerier (svig).

Tilldelningen av straffpoäng vi överträdelser har bara lett till straffpoäng för en del av de händelser som borde ha Detta även enligt den praxis som ansvariga ministerier använt. Dessutom har det inte funnits några regler om hur straffpoäng ska utdelas när det gäller fel i loggböcker.:

Det fremgår af tabel 4, at Udenrigsministeriet i en enkelt sag har sanktioneret gentagne overtrædelser af fejlskøn i logbog. Ministeriet har ikke klart begrundet tildelingen af strafpoint i den konkrete sag. Da ministeriet ikke i sin instruks har opstillet kriterier for, hvor mange gentagelser der skal til, før der kan tildeles strafpoint ved gentagne overtrædelser, kan vi ikke vurdere, om der burde være tildelt strafpoint i de yderligere 16 tilfælde. Rigsrevisionen vurderer dog, at der er risiko for, at ministeriet burde have tildelt strafpoint i alle 16 tilfælde, hvor fartøjer gentagne gange har overtrådt den maksimalt tilladte logbogstolerance.

Ser vi på lagarna och de tillfällen när det borde utdelats straffpoäng på grund av lagbrott men där de ansvariga ministerierna inte enligt sin egen praxis utdelat straffpoäng är läget ännu värre. De flesta som brutit mot lagar och regler har inte fått nån påföljd alls:

Det fremgår af tabel 3, at Udenrigsministeriet i 26 ud af 28 tilfælde ikke har tildelt strafpoint, selv om disse særligt grove overtrædelser i udgangspunktet burde medføre tildeling af strafpoint, jf. lovbemærkningerne. Ministeriet er forpligtet til af lovbemærkningerne til at sanktionere de 4 overtrædelser og omstændigheder. Forpligtelsen medfører, at disse overtrædelser skal tildeles strafpoint, medmindre der er konkrete omstændigheder, der undskylder dette. I de gennemgåede sager, har ministeriet i forbindelse med tildeling af andre sanktioner allerede foretaget en konkret vurdering. Som sagerne er belyst, har der ikke været tale om undskyldelige omstændigheder

Totalt har Rigsrevisionen granskat 299 straffpoängsärenden.

Vidare har danska myndigheter inte inregistrerat lagbrott och regelöverträdelser som begått i andra länder trots att detta ska göras enligt EU:s regelverk.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!