Bifångster av delfiner och Sea Shepherd

Bifångst av delfiner, tumlare och andra små valar är ett verkligt problem inom fisket. Problemet förekommer framförallt inom drivgarnsfiske och en del snörpvadsfiske efter tonfisk i Indiska Oceanen och Stilla Havet. Drivgarnsfiske är på grund av bifångsterna av små havsdäggdjur (främst delfiner och tumlare) och fåglar förbjudet inom EU.

Även i garnfisket med satta garn förekommer det i vissa havsområden stora bifångster av små valar som delfiner och tumlare. Garnfisket är i hela världen huvudsakligen ett traditionellt småskaligt fiske men det finns också ett mer storskaligt garnfiske. Drivgarnsfiske var förr i tiden vanligt och dessutom ofta storskaligt. Dessutom förekommer bifångster av delfiner i pelagiskt trålfiske. När det gäller det pelagiska trålfisket är det framförallt vid partrålning, då två båtar används för att dra och hålla trålen öppen, som delfiner och tumlare fångas. Bifångsterna av delfiner och tumlare är mindre  vid pelagisk trålning med en båt. Partrålning utförs främst av mindre trålare med svaga motorer.

I svenskt pelagiskt fiske förekommer inga bifångster av havsdäggdjur. I svenskt garnfiske kan det däremot förekomma men är mycket ovanligt.

Det havsområde i Europa där bifångster av delfiner är vanligast är troligen Biscayabukten där framförallt garnfisket efter kummel innebär bifångster av småvalar. Även pelagisk partrålning i Biscayabukten innebär en del bifångster av småvalar.

I DN har journalisten Ivan Solander fått för sig att det är det franska fisket av havsabborre (european bass) som står för bifångsterna av delfiner i Biscayabukten. Det är inte sant. Havsabborre fiskas med bottentrål och kan fiskas med garn såväl som med olika krokredskap, men fisket är förhållandevis litet och sannolikt inget problem i sammanhanget. Framförallt inte det franska bottentrålsfisket då bifångsterna av delfiner i bottentrålfiske är i stort sett obefintliga även om det är partrålfiske. Enligt en fransk forskningssajt är det istället främst i det spanska garnfisket efter kummel som bifångster återfinns även om de också finns i det pelagiska partrålsfisket efter sardiner, ansjovis och makrill. Han påstår också att tusentals döda delfiner spolas upp på franska kusten varje år. Det är inte heller sant. 2017 och 2018 var det ungefär 800 per år. Hittills i år har det dock redan spolats upp omkring 1 000. På brittisk kusten handlar det om cirka 200 per år.

Solander har uppenbarligen bibringats sin felaktiga uppfattning genom påståenden från organisationen Sea Shepherd. Men de har som jag begripits saken fått det hela om bakfoten. De exemplifierar sin kampanj mot bifångster av delfiner med en filmden tyska trålaren ROS 170 Annie Hillina. ROS 170 Annie HiIlina fiskar med pelagisk trål och bifångster av delfiner är tänkbara men osannolika då båten inte partrålar. Vid pelagisk trålning är trålen hålls öppen med hjälp av  trålbord (tråldörrar) är bifångsterna av havsdäggdjur obefintliga eller små.

ROS 170 Annie Hillina är också stor då det är en fabrikstrålare med en fiskberedningsfabrik ombord men den fiskar inte mer än en färskfisktrålare av ungefär halva storleken. Dessutom är det så att det inte är en båts kapacitet eller storlek som avgör hur mycket den får fiska, utan de kvoter som den tilldelas/innehar. Konkurrensfördelen med en stor båt och med en fabrik ombord är att båten kan vara längre tid till havs utan att besöka hamn. Det sparar stora mängder bränsle. Det handlar alltså inte om att en stor båt kan fiska mer på samma tid.

Sea Shepherd är uppenbarligen inte ärliga när de hävdar att fiskat av havsabborre är det som bidrar till bifångsterna av delfiner. De är direkt oärliga när de använder en film av en båt som sannolikt inte har några större bifångster av delfiner i sin propaganda bara för att båten är stor.

Av allt att döma överdriver Sea Shepherd också hur många delfiner det handlar om, de hävdar att det kan röra sig om 10 000 per år i Biscayabukten, men det handlar mer troligt om ungefär hälften så många. Det är naturligtvis också för många. Det är dock relativt lätt att införa åtgärder för att minska bifångsterna av delfiner. Garnfiskeförbud kan införas de delar av året när det finns många delfiner i Biscayabukten och så kallade pingers kan göras obligatoriska på alla garn som används i området liksom på pelagiska trålar. I trålar kan en rist för att sortera ut stora fiskar och djur också bidra till att minska bifångsterna av havsdäggdjur. Däremot finns det ingen som helst anledning att hetsa mot yrkesfiskare eller ljuga så som Sea Shepherd gör.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!