Dålig efterfrågan på plattfisk leder till lågt kvotutnyttjande och stora utkast

De flesta plattfiskar i svenska vatten är okvoterade. Det gäller även flera goda matfiskar som hälleflundra, bergtunga (bergskädda), rödtunga och skrubba (skrubbskädda, flundra). Andra okvoterade plattfiskarter i svenska vatten är sandskädda, lerskädda, bergvar, småvar, tungevar, småtunga och glasvar. Kvoterade arter är rödspätta, tunga, piggvar och slätvar.

Rödspätta, sandskädda, lerskädda och skrubba fångas främst som bifångst vid kräftfiske och fiskfiske med bottentrål. Även tunga fångas som bifångst.

Rödspätta Bild: Hans Hillewaert. Licens: CC BY-SA 4.0

Tidigare har det också funnits ett riktat fiske på rödspätta med snurrevad men det är så låg efterfrågan på rödspätta att priset idag är för lågt. Kvotutnyttjandet av rödspätta är därför mycket lågt. För de övriga kvoterade plattfiskarterna är kvotutnyttjandet mycket lågt för piggvar/slätvar. Det handlar om fiskarter som betingar god priser men det finns idag inga svenska båtar som bedriver ett fiske inriktat på dessa arter. För tunga som också betingar höga priser är kvotutnyttjandet lågt och det riktade fisket tycks vara begränsat.

Rödtunga. Bild: Arnstein Rønning. Licens: CC BY-SA 3.0

Rödtunga fiskas i stor utsträckning i ett riktat fiske och det är också en bifångstart vid främst räkfiske med bottentrål. Utkasten av rödtunga är små då arten är ekonomiskt viktigt på grund av den efterfrågan som existerar. I Östersjön finns det också ett riktat fiske på skrubba (kallas i Östersjön för flundra) men även här är problemet en låg efterfrågan.

Huvuddelen av all skrubba, lerskädda och sandskädda som fångas är bifångst i annat fiske som kräftfiske och fiskfiske. Allt slängs i stort sett ut då det inte finns några avsättningsmöjligheter och ingen marknad.

Sandskädda. Bild: Hans Hillewaert. Licens: CC BY-SA 4.0

Den låga efterfrågan leder alltså till stora utkast av bifångster och till lågt kvotutnyttjande när det gäller rödspätta, piggvar och slätvar. Sannolikt påverkas fisket också av strukturella problem inom fisket vilket leder till att få ägnar sig åt riktat fiske på plattfiskar.

De flesta plattfiskar är goda matfiskar och vi borde äta mer av dem. Det är också enkelt att rens och äta plattfisk så den måste inte nödvändigtvis filéas. Ökad efterfrågan på rödspätta med högre priser skulle kunna led till ökat fiske och bättre ekonomi för yrkesfiskare vid Skånekusten, i Halland och Bohuslän. Om det fanns en större marknad för skrubba (flundra), sandskädda och lerskädda skulle mer bifångster kunna landas.

Lerskädda fiskas i mycket stor utsträckning i Kanada och USA. Sandskädda är en god matfisk som idag inte tas tillvara i Sverige. Men sandskädda (common dab) fiskas numera i ett riktat fiske i Nederländerna, Storbritannien, Tyskland med flera länder och är där en vanligt förekommande matfisk.

Skrubba. Bild: Paolo Momigliano, Gaël P. J. Denys, Henri Jokinen and Juha Merilä Licens: CC BY 4.0

Skrubba som är den vanligaste plattfisken fiskas idag främst i Östersjön samt i Nordsjön av fiskare från Nederländerna och Danmark. Det är idag svårt att få lönsamhet i fisket i Sverige, främst på grund av låga priser och låg efterfrågan. Med högre efterfrågan på flundra borde fisket kunna öka ganska kraftigt. Idag anses skrubba i Östersjön bestå av två olika arter, skrubba (europeisk skubbskädda eller flundra) och östersjöskrubba (östersjöflundra) som bl.a. har olika lekbeteende.

Ökade landningar av skrubba, lerskädda och sandskädda skulle ger bättre ekonomi för många kustnära småskaliga yrkesfiskare. Ett ökat fiske av rödspätta, skrubba, sandskädda och lerskädda skulle sannolikt också leda till ett ökat fiske av piggvar, slätvar och tunga. Plattfisk kan fiskas med både garn och bottentrål. I nuläget är bottentrålning i Östersjön och Kattegatt svårt då bifångst av torsk är vanligt.

Bara ökad efterfrågan räcker dock inte. För att garnfisket ska kunna öka behövs också licensjakt på säl med avskjutning av några 10 000 sälar per år.