WWF vill stoppa siklöjefisket i Bottenviken och kräftfisket i Kattegatt

WWF har tagit fram ett förslag som går ut på bottentrålsförbud i vissa områden i Östersjön inklusive Kattegatt som de inkluderar i Östersjön i detta sammanhang. Förslaget är meningslöst, ogenomförbart och delvis urbota dumt.

De föreslår i korthet ett förbud mot bottentrålning i marina skyddsområden. Detta är i sig inget större problem då det inte förekommer någon bottentrålning i svenska marina skyddsområden i Östersjön. Det förkommer däremot i polska, danska och tyska. Detta gör ju också förslaget ganska meningslöst vad svenskt vatten anbelangar. Även i stort är det meningslöst. I normalfallet påverkas 15-20% av Östersjöns bottnar av bottentrålning. Det är framförallt torskfisket som bedrivs med hjälp av bottentrål men idag finns inget torskfiske med trål så idag kanske max 5% av Östersjön berörs av bottentrålning. WWF:s krav är därför också helt oproportionerligt och dess enda effekt är att vilseleda allmänheten om hur fisket i Östersjön går till.

Ett förbud mot bottentrålning innanför territorialvattengränsen på 12 sjömil föreslås också. Det är inte ett genomförbart förslag då det finns avtal mellan Sverige och andra länder, däribland Danmark och Finland, om fiske intill trålfiskegränsen på 4 sjömil (3 sjömil i Kattegatt). Det skulle också helt slå ut det enda egentliga bottentrålsfiske som sker innanför territorialvattengänsen i Östersjön, siklöjefisket på sandbottnar i Bottenviken (ett fiske WWF inte ens nämner i sitt dokument). På sandbottnar orsakar bottentrålning inga som helst skador.

För Kattegatt skulle WWF:s förslag innebära att nästan allt halländskt fiske skulle slås ut. I Kattegatt förekommer bottentrålning i marina skyddsområden, men precis som i Skagerak har det varit ett av villkoren för att det överhuvudtaget skulle bli några marina skyddsområden. Idag är yrkesfiskarna i Glommen, Träslövsläge och Bua helt beroende av kräftfisket i Kattegatt vilket sker med bottentrål. I Danmark är det ännu fler som är beroende av detta fiske och där skulle ett förbud för bottentrålning i marina skyddsområden få stora effekter.

I det  dokument där förslagen publicerats sprider WWF också en mängd totalt felaktiga och falska uppgifter. Bland annat om varför torskbeståndet i Östersjön kollapsat. De påstår att detta beror på bottentrålning. Det är naturligtvis inget annat än ovetenskapliga dumheter. 20-25 % av Östersjön har bottentrålats och de områden som främst bottentrålats är de områden där det fortfarande finns torsk. Anledningarna till att torskbeståndet har problem är istället främst övergödning och klimatförändringar men även ett växande sälbestånd. Detta har i sin tur lett till syrebrist och döda bottnar där ingen fisk kan leva eller leka, brist på föda och parasiter som försvagar torsken. Parasiterna sprids av säl. WWF ljuger rakt av på denna punkt.

De säger också att kvoter satts över de råd som den vetenskapliga rådgivningen gett. Det är sant, men samtidigt har det inte fiskats över de vetenskapliga råden. Så även om politikerna beslutat om för stora kvoter har yrkesfisket inte fiskat för mycket. Genom sitt oseriösa sätt att argumentera vilseleder WWF allmänheten.

De tar också Öresund som ett exempel på att bottentrålningsförbud hjälper. Men att det finns torsk i Öresund har sannolikt inget med bottentrålningsförbudet att göra. I Bohusläns fjordar har bottentrålning aldrig nånsin förekommit (inte i Öresund heller) men där finns sen 1980-talet ingen torsk. Det är alltså inte bottentrålning som orsakat torskens försvinnande i Bohusläns fjordar utan nåt annat. Därmed är det sannolikt inte heller bottentrålningsförbudet som gjort att torsken finns kvar i Öresund.

Inte heller har bottentrålningsförbudet i södra Kattegatt haft några påvisbara positiva effekter så här långt. När WWF påstår att sådana effekter finns hittar de helt enkelt på. Förfalskar verkligheten. Det är möjligt att det om 20-30 år kan visa sig ha haft effekter och därför förkastar jag inet på något sätt fiskeförbudsområden och bottentrålningsförbudsområden men förslag som tas fram måste vara rimliga och möjliga vilket inte gäller förslagen om bottentrplningsförbud från WWF.

Med tanke på att det är en ytterst liten del av Östersjön som berörs av bottentrålning finns det ingen som helst anledning att tro att ett förbud skulle innebär en bättre situation för torsken. Speciellt inte som de egentliga problemen är övergödning och varmare klimat. Vid kusten är också säl och skarv ett stort problem. Bottentrålning har ingen som helst effekt på sälbeståndets eller skarvbeståndets storlek och inte heller nån effekt på övergödning och klimatförändringar.

WWF:s förslag kommer inte att förbättra läget i Östersjön och Kattegatt på nåt sätt. Sannolikt inte ens läget för torsken. Förslagen är inte heller rimliga och möjliga. De är orealistiska och ogenomförbara. Det enda resultatet om förslagen genomfördes vore att det halländska fisket slogs ut helt samt att polska fiskare skulle öka mängden illegalt fiske vilket redan idag är omfattande. Många danska fiskare skulle också förlora sitt levebröd.

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!