Havs- och vattenmyndighetens meningslösa miljöåtgärder

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har uppdaterat sitt åtgärdsprogram för havsmiljön och bland de nya förslagen finns bland annat följande förslag som berör yrkesfisket (i vissa fall handlar det om ändrade formuleringar):

 1. Förbud mot bottentrålning i marina områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.
 2. Främja en storleksfördelning hos det kustnära fisksamhället som möjliggör att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls.
 3. Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma redskap samt genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på kustnära fiskbestånd.
 4. Inrätta nya marina skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder i tillräcklig omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.
 5. Att främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga förlusten av nya

Det första förslaget är helt meningslöst eftersom undersökningar visat att det inte existerar något problem med spridning av gifter till fisk och skaldjur från dumpat krigsmaterial. Men det låter ju bra.

Det andra förslaget är i praktiken helt innehålls- och betydelselöst. Formuleringen betyder ingenting.

Det tredje förslaget är allvarligt. Syftet med det är att förbjuda trålning av räka i Kosterfjorden, Väderöfjorden och Gullmarsfjorden. Det kommer dessutom inte att medföra några som helst miljöförbättringar.

När det gäller förslag 4 kan vi konstatera att långt över 20% av Skagerak och Kattegatt är skyddade idag. Det finns ingen anledning att öka antalet skyddade områden där. I delar av Östersjön kan det dock vara aktuellt. I detta fall är det en ändrad formulering det rör sig om.

Punkt 5 är egentligen en fråga som främst berör fritidsfisket. Det är från det fisket som de flesta tappade redskapen härstammar.

Utöver detta finns det också en del bra förslag men i flera fall är även dessa så allmänt formulerade att de i praktiken är meningslösa (jag går bara in på förslag som berör fisket):

 1. Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket.
 2. Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap.
 3. Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på havsområdesnivå.
 4. Inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden i svenska havsområden.
 5. Behovsstyrd områdesspecifik begränsning av predatorer; gråsäl och skarv, för att stödja åtgärder med syfte att återuppbygga lokala kustfisksamhällen.

Vore det inte bara enklare att förbjuda garnfiske, hummerfiske och dörjfiske (trolling) för fritidsfiskare och göra turfiskeföretagen till yrkesfiskeföretag. Detta skulle innebära ett mer kontrollerat dörjfiske (trollingfiske) på lax med mera liksom en större kontroll på hummerfiske och fiske på kustnära bestånd.

När det gäller förvaltningsråden är det mycket viktigt att fiskets organisationer är med. De bör också vara lokalt förankrade. Miljönissar från Stockholm ska inte sitta med i förvaltningsråd i södra, västra eller norra Sverige.

Jakt på säl och skarv är naturligtvis ett jättebra förslag även om de inte formulerat kravet på det sättet. Men det är ju vad förslag 5 i denna lista innebär.

Sen tidigare finns också följande åtgärder med i åtgärdsprogrammet:

 1. Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
 2. Havs- och vattenmyndigheten: att införa nya fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs mer artselektivt i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
 3. Havs- och vattenmyndigheten: att införa fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss del.
 4. Havs- och vattenmyndigheten: att utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden. ÅPH 7, Länsstyrelserna: att bistå Havs- och vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden bör införas i kustområdena. Gäller kustlänsstyrelser.
 5. Havs- och vattenmyndigheten: att utreda för vilka arter och under vilken tid på året som generella fredningstider bör införas för kustfisk, samt inrätta sådana.
 6. Havs- och vattenmyndigheten: att anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment
 7. Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram övergripande ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet nationellt.
 8. Havs- och vattenmyndigheten: att ta fram kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet nationellt.
 9. Havs- och vattenmyndigheten: att utveckla vägledning för vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla.
 10. Länsstyrelserna: att införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag).

Även här är flera åtgärder så allmänt hållna att de i praktiken är betydelselösa. Flertalet åtgärder är direkt riktade mot det kustnära småskaliga fisket och riskerar att göra allt sådant fiske olönsamt och omöjligt. Visserligen har flera av åtgärderna ingen effekt idag då det på de flesta håll inte finns något riktigt kustnära fiske på grund av säl och skarv.

Punkt sex på denna lista kräver införande av överförbara fiskerättigheter (TFC) i det demersala fisket vilket HaV nyligen också föreslagit.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!