Intressant första dag på Östersjöfiske 2020

Den första dagen på konferensen Östersjöfiske 2020 var faktiskt mycket intressant. Några av de mest intressanta bidragen till diskussionen om målen för fiske- och vattenbruksstrategin kom dessutom från personer jag inte hade så höga förväntningar på innan som exempelvis Joakim Hjelm från SLU, Krishan Kent från Fiskbranschens Riksförbund och Anders Karlsson från Sportfiskarna. Även Caroline Karlsson från Fiskesamråd Halland hade ett intressant föredrag om den verksamhet som är involverade. Mycket intressant var också bidragen från Henrik C. Andersson, fiskekonsulent i Stockholms län och Reinhold Anderfors från Norrbottens Kustfiskarförbunds PO (NKFPO).

Anderfors och Kent fokuserade på att verksamheter måste vara lönsam för att de ska kunna bidra till ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Ingen ekologisk och social hållbarhet utan ekonomisk hållbarhet var ett av Krishans Kents budskap. Detta kan dessutom inte vara möjligt om inte myndigheter och beslutsfattare tilltar på hela livsmedelskedjan var den andra grundpelaren i hans budskap. Anderfors budskap om hur det framgångsrika siklöjefisket gått till väga underströk det som Krishan Kent förde fram. Deras är central för framtid yrkesfiske som jag ser det. Utan lönsamhet blir det inget fiske kvar. Till de bådas inlägg ska jag återkomma med lite djupare kommentarer vid senare tillfälle.

Joakim Hjelm, Henrik C Andersson och Anders Karlsson fokuserade på själva fisket och förvaltningen av detta. De var överens om att ekologiska faktorer måste vara det helt grundläggande för all förvaltning. Det är jag helt överens om. Utan fisk blir det inget lönsamt fiske.

Samtidigt visade Joakim Hjelm tydligt och klart att det inte alltid betyder minskat fiske utan i viss fall är ökat fiske nödvändigt för att återställa balansen i ett ekosystem. Han underströk att torsken i Östersjön idag är för liten för att kunna äta skarpsill och sill. Så istället för att vara en rovfisk på dessa två fiskarter konkurrerar dessa fiskarter idag med torsken om födan.

Detta underströks av Henrik C Anderssons bidrag till diskussionen. Han visade tydligt hur spiggen brett ut sig och hur detta missgynnade fisket. Spiggen har konkurrerat ut de större rovfiskarn som gädda, gös och torsk. Med hjälp av nyare uppgifter än de jag tidigare redovisat om fisket av sill (strömming) i Östersjön) visade han också att det storskaliga pelagiska fisket flyttat närmare trålfiskegränsen de senaste åren. Men han påvisade också med all tydlighet att Havs- och vattenmyndigheten sannolikt var den största och viktigaste orsaken till det minskande antalet yrkesfiskare i Stockholms skärgård genom att de inte beviljar några nya fiskelicenser. Jag ämnar återkomma till hans inlägg och kommentera det mer utförligt.

Anders Karlsson var delvis inne på samma resonemang och menade att fiskeförvaltningen borde fokusera mer på att bevara storleken på fisken och de enskilda beståndens storlek. Även till hans inlägg i debatten ska jag återkomma med en mer utförlig kommentar.

Några egentliga lösningar presenterades inte men de är ganska lätta att komma på. Ett fiske av spigg måste startas. Spigg är en fisk som innehåller mycket olja och som kan användas i fiskmjölsindustrin. Mycket tyder också på att fisket av skarpsill måste öka kraftigt för att minska beståndet så att konkurrensen som föda minskar. De stor bestånden av skarpsill och spigg är sannolikt också påverkar sillbestånden negativt. Om fisket av skarpsill ökar och fiske av spigg tillåts innebär det att sillkvoten utan problem kan minskas. Dessa förvaltningsåtgärder samt jakt på säl och skarv är bra för fritidsfisket, det kustnära fisket och det storskaliga fisket såväl som för förädlingsindustrin, fiskhandlarna och konsumenterna.

Det vara ett bidrag till diskussionen som var riktigt uselt och stack ut på ett negativt sätt. Det var Jaan Kamm från Karlskrona Han tjatade om att levde i verkligheten men den ende av de talare som pratade under den första dagen som tycktes vara helt avskärmad från verkligheten var just Kamm. Vilket jag också har för avsikt att återkomma till.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!