Varför fler marina skyddsområden?

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslår att 10 procent av Sveriges havsområden värnas ytterligare i form av fiskeregleringar. Totalt handlar det om cirka 15 000 kvadratkilometer i befintliga marina skyddade områden i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

I verkligheten är dessutom 30% eller mer av Kattegatt och Skagerak skyddade om vi också räknar allt hav innanför trålfiskegränsen. Sverige allra mest skyddade vatten när det gäller fiske, 8-fjordar-området, räknas i princip inte alls som skyddat område i myndigheters beräkningar. Något som naturligtvis är befängt. Innan fler skyddade områden införs borde därför sättet att räkna justeras så att det blir korrekt.

– Detta är en viktig pusselbit. Om dessa förslag införs tar vi ytterligare ett steg mot att införa ett effektivare skydd och skapa förutsättningar för ett hållbart fiske. Förhoppningen är att vi kan arbeta vidare med EU:s nyligen antagna mål om att skydda 30 procent av haven till år 2030. Det skulle vara en fördubbling mot dagens yta på cirka 15 000 km2, säger Jakob Granit, generaldirektör för HaV, i ett pressmeddelande.

Förslagen har paketerats i sammanlagt tre remisser om regleringar av fisket i marina skyddade områden. Remisserna har nyligen skickats till en rad intressenter, till exempel fiskets organisationer, miljöorganisationer, länsstyrelser och kommuner.

Många områden har redan ett grundläggande skydd, till exempel genom att de ingår i Natura 2000 som är ett nätverk av EUs mest skyddsvärda naturtyper. Andra områden har ett sämre skydd men kan ändå inrymma miljöer, djur och växter som kräver större hänsyn. Det handlar om att skydda de värden som områdena inrättats för att bevara, till exempel koraller, fiskar, sjöfåglar och tumlare, som det bara finns runt 500 individer kvar av i Östersjön.

– Just tumlarnas utsatta situation driver på vårt arbete extra mycket, säger Lena Tingström, utredare vid HaV.

Det finns cirka 30 000 tumlare i Bälthavet, Kattegatt och Skagerak. Visserligen finns en genetisk skillnad på tumlarna i Östersjön och de andra men det finns ju inget hot mot tumlarna i Östersjön. De fångas inte som bifångst så vitt det är känt och om det sker så handlar det om bifångster i det småskaliga fisket med garn (nät). När det gäller tumlare och andra havsdäggdjur är trålfiske absolut inget problem. Anledningen till att tumlarnas situation skulle medföra fler marina reservat förefaller märklig.

Hon påpekar att det inte handlar om att införa ett totalstopp för fiske i alla områden. Regleringarna handlar om att stoppa den typ av fiske som kan påverka de utpekade bevarandevärdena negativt. Det borde rimligen int allas handla om att stoppa fiske överhuvudtaget. Utan enbart hur det som kan skyddas kan skydda så bra som möjligt med så liten förändring som möjligt.

– Det är länsstyrelserna som beslutar om och inrättar de marina skyddade områdena. Vår roll är att stötta och vägleda länsstyrelserna samt att skapa förutsättningar för ett hållbart fiske i dessa områden. I vissa områden kan olika typer av fiske mycket väl få fortsätta om fisket inte innebär att bevarandevärdena skadas, säger Lena Tingström.

De tre remisserna baseras på den treåriga satsningen på marint områdesskydd – Rent hav – som regeringen stöttat med 130 Mkr. 2014 började HaV tillsammans med kustlänsstyrelserna att identifiera de områden i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet som var i behov av förstärkt skydd i form av fiskereglering. En stor del av den biologiska rådgivningen kommer från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

HaV har också tagit fram en gemensam rekommendation om fiskereglering i utsjöbankarna i Kattegatt (Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank). Den har överlämnats till regeringen för fortsatt beredning.

– Vi är överens med berörda medlemsstater om att skapa förutsättningar för hållbart fiske i utsjöbankarna i Kattegatt. Arbetet redovisades i oktober och nu pågår slutlig beredning innan förslaget kan skickas till EU-kommissionen, säger Malin Wilhelmsson, utredare vid HaV.

Ärligt sagt är jag tvekams till fler marina skyddsområden. Jag har svårt att se behovet då 30% av havet redan är skyddat.

Läs remisserna:

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 21 februari 2021.

Tidigare remisser

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!