Hyr skyddas ålen bäst?

Ålen klassas som akut hotad både på den svenska rödlistan och internationellt. Mängden glasål som når Nordsjön har sjunkit till någon enstaka procent jämfört med för femtio år sedan. Att kraftiga åtgärder måste sättas in för att rädda ålen är alla överens om.

Ål. Bild: Gervais et Boulart. Public domain

Internationella Havsforskningsrådet (ICES), har de senaste 20 åren uttalat att den mänskliga påverkan på ål måste minska till så nära noll som möjligt. Det inbegriper både att införa fiskestopp på ål och att vandringshinder åtgärdas. Idag har ICES råd för 2022 publicerats, och än en gång uppmanar de ett stopp för allt ålfiske.

Döden i kraftverken

I ett uppmärksammat tv-program, Uppdrag granskning från 20 oktober, lyftes problemet med att de flesta ålar som försöker ta sig tillbaka till havet från inlandsvatten kommer att dö i kraftverk. Forskare från SLU har i en debattartikel understrukit slutsatserna som presenterades i programmet. De anser att problemen med vandringshinder är ett negligerat problem. Att minska dödligheten i kraftverken är enligt dem den mest angelägna åtgärden för att rädda ålen.

Forskare från Stockholms universitets Östersjöcentrum håller med om att kraftverken behöver miljöanpassas. De pekar dock på att detta inte är det största problemet för ålar som når den svenska kusten:

Men utifrån de siffror som föreligger dödade kraftverkens turbiner cirka 93 ton år 2020 (SLU 2021). Samma år fångade det svenska ålfisket totalt 175 ton – 86 ton i havet och 89 ton i inlandsvatten (varav 50 ton i vatten utan kraftverk och 39 ton i vatten med kraftverk), enligt Havs- och vattenmyndigheten och Statistiska centralbyrån. Även om ålfångsterna minskar stadigt, bland annat eftersom det finns allt mindre ål att fiska på, dödar alltså fisket fortfarande mer ål än vattenkraften.

Ålfiske

I stället anser forskarna från Östersjöcentrum att ålen bäst räddas genom att omgående stoppa allt ålfiske. De pekar också på att dödligheten i kraftverkens turbiner skulle upphöra om man slutar att plantera ut ål i vatten ovanför kraftverken:

Och det bästa sättet att radikalt minska turbindödligheten vore att stoppa utsättningarna av importerade ålyngel i inlandsvatten ovanför kraftverken. I princip all ål som dödas av det svenska inlandsfisket och i turbinerna har hamnat där genom att som ålyngel ha fiskats upp i England eller Frankrike och sedan transporterats till Sverige för att sättas ut i kraftverksmagasin – alltså i vatten ovanför kraftverken. Slutar vi plantera ut ål i dessa vatten upphör problemet med turbindödlighet.

Jag är dock tveksam till att uppgifterna om utplantering stämmer. Så vitt jag vet planteras de flesta ålar som fångats i England ut i Bohusläns innerfjordar. I Bohuslän finns dessutom nästan inga vattenkraftverk.

Text från havet.nu

Läs mer om ål

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!