Fisketrycket styr inte storleken på sillbestånd

Ny internationell forskning har visat att det inte finns någon koppling mellan storleken på ett bestånd av små pelagisk fiskarter rent generellt. Forskarna har undersökt 60% av världens pelagiska fiskbestånd sen 1970-talet. Deras forskning visar att det inte går att koppla minskade bestånd av pelagiska fiskarter till ökat fisketryck och inte heller koppla minskat fisketryck till ökade bestånd.

De 40% av de pelagiska fiskbestånden som inte undersökts finns alla i Asien. Att de bestånden inte undersökts beror på att det inte finns någon fungerande fiskeriförvaltning eller fungerande statistik i området. Det gör det troligt att många bestånd i Asien är överfiskade. Något som inte gäller i resten av världen.

Storlek på pelagiska fiskbestånd

 

Fisketryck

När det gäller de undersökta områdena är det endast i Medelhavet som det påvisas en koppling mellan fisketryck och beståndsstorlek. Det är känt att det inte finns nån fungerande fiskeriförvaltning i området.

Det har dock tidigare funnits perioder då ett kraftigt fisketryck påverkat bestånden av pelagisk fisk negativt. Detta gäller sillbestånden i nordöstra Atlanten och nordvästra Atlanten som kollapsade på 1960-talet och 1970-talet. Så vitt man vet på grund av överfiske. Efter att fisket stoppats återhämtade sig alla bestånden förutom ett, vårlekande sill vid södra Island. På den tiden fanns ingen fungerande fiskeriförvaltning i norra Atlanten och ingen kontroll av fisket.

Forskarna menar därför att deras resultat sannolikt bara stämmer om det finns en fungerande fiskeriförvaltning. De menar också att deras slutsatser gäller även enskilda bestånd.

Östersjön

Det betyder att fisket troligen har en obetydlig påverkan på sillbeståndens storlek i Östersjön. Det är helt andra faktorer som i huvudsak styr storleken på bestånden. Fiskerirelaterade åtgärder för att reglera sillbeståndet kommer därför inte att påverka bestånden så mycket som många tycks tro.

Ett typexempel på detta är skarpsillen i Östersjön. Trots att fisketrycket (F) enligt forskarna varit för högt i cirka 30 år har beståndsstorleken (SSB) inte minskat. Det borde det rimligen ha gjort om fisketrycket varit det som styrt storleken på beståndet.

Inte heller när det gäller den vårlekande sillen i västra Östersjön kan det påvisas nåt samband mellan fisketryck och beståndsstorlek. Beståndet har stadigt minskat de senaste 20 åren trots att fisketrycket också minskat stadigt. Det borde ha lett till ökad beståndsstorlek men så har inte blivit fallet. Och i detta fall har vi dessutom vetenskapliga belägg på att det är helt andra saker än fisketryck som lett till det minskade beståndet. Nämligen klimatförändringar som lett till att leken misslyckats.

Fisketrycket är alltså inte orsaken till minskad beståndsstorlek och fiskerirelaterade åtgärder kommer inte att hjälpa. Fisket måsta naturligtvis minska ändå då beståndet av vårlekande sill i västra Östersjön minskat i storlek.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!