EU:s nya fiskefond – vad innebär den?

I samband med att beslut om en ny fiskeripolitik togs inom EU beslutades också att upprätta en ny fiskefond, EHFF, Europeiska Havs- och Fiske Fonden som beskrivs på följande sätt på en av EU:s hemsidor:

EHFF utgör en del av den reform av den gemensamma fiskeripolitiken som EU:s institutioner enades om i maj. Dess syfte är att hjälpa fiskare att anpassa sig till reformens viktigaste delar, till exempel att bevara fiskbestånd genom att på ett bättre sätt få fångsterna att stämma överens med vetenskapliga rön och att genomföra ett förbud mot att kasta fångst överbord.

”Överenskommelsen är mycket viktig för den europeiska fiskerisektorns framtid. Den nya fonden ingår med sina 6 396 miljarder euro i den fleråriga budgetramen och kommer att utgöra det viktigaste instrumentet för finansieringen av den nya gemensamma fiskeripolitiken för perioden 2014–2020 och för utvecklingen av EU:s integrerade havspolitik”, sade mötets ordförande, Litauens jordbruksminister Vigilijus Jukna.

Genom den allmänna riktlinjen fastställs rådets ståndpunkt när det gäller de kvarstående budgetfrågorna i förslaget, som lämnats olösta i väntan på ett avtal mellan EU:s institutioner om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

EHFF är uppbyggd kring följande pelare:

  • Smart grönt fiske som möjliggör en smidig övergång till ett hållbart fiske.
  • Smart grönt vattenbruk som ger EU:s konsumenter tillgång till hälsosam och näringsrik mat.
  • Hållbar utveckling för alla i samhällen som är beroende av fisket.
  • En sektorövergripande havspolitik som leder till besparingar och tillväxt.

Förslagen som ledde fram till den nya fiskeripolitiken och som också ligger till grund för inrättandet av EHFF kom redan 2011. I politiken ingår förslag om individuella utbytbara kvoter (ITQ) för framförallt det storskaliga utsjöfisket, utkastförbud med flera åtgärder. ITQ har visat sig vara effektivt för att minska kapaciteten inom fiskeflottorna. Inget annat system och ingen annan politik har lett till minskning av överkapacitet och överfiskning. Men samtidigt har systemet inneburit en kapitalkoncentration till ett fåtal stora företag.

Inrättandet av EHFF har föranlett en rätt positiv ledare i tidningen Yrkesfiskaren om den förändrade fiskeripolitiken:

Av de obligatoriska uppgifter som framförallt ligger på myndigheter att utföra finns datainsamling och kontroll av fisket. I det sammanhanget har SFR framhållit att det bör vara möjligt att ha samarbeten mellan myndighet och näring i båda ämnena i och med att den nya politiken innehåller krav på näringens organisationer (PO:s) att bidra till kontroll och följdeffekter bland annat av det kommande utkastförbudet.

[…]

Bland de tidigare kända och väl använda projektstöden återfinns flera av dessa i den nya fonden, däribland gemensamma insatser för fisket, investeringar inom fisket (särskilt selektiva redskap, minskad påverkan på miljön (inkl. motorbyten), genomförande av utkastförbud mm), beredning av fiskeprodukter, förbättrad saluföring, fiskehamnar, kompetensutveckling och information samt lokalt ledd utveckling (s k FOG–områden).

[…]

Nya inslag i både politiken och därmed i fonden är stöd för system för överlåtbara fiskerättigheter och genomförande av utkastförbud. Åtgärderna hänger nära samman och har även stor betydelse för producentorganisationernas möjliga ansvar och uppgifter. Det är därför naturligt att även inkludera stöd för det som tidigare hette operativa program – men nu kallas produktions- och saluföringsplaner – en uppgift som är obligatorisk för PO:s att ha i sin verksamhet. Att upprätta sådana planer under en ny regim med utkastförbud kräver inte bara nya regelsystem för fisket i vårt land men även ständiga ändringar mellan år då kvoterna kan variera, och fisket behöva ändra mönster.

Införandet av individuella överförbara kvoter är något som så vitt jag kan bedöma är en mycket bra åtgärd. Utkastförbud är också bra i princip, men kan så vitt jag förstår att eventuellt ställa till besvär om inte en del inhemsk lagstiftning och inhemska regler förändras. I jämförelse med den fond som fanns tidigare har några saker tagits bort, exempelvis skrotnings- eller stillaliggandestöd. Det ser jag också som en bra åtgärd förändring.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!