Japan får kritik inför årets valjakt

USA, Au­stra­li­en, Nya Zeeland och Ne­der­län­der­na i gemensamt uttalande.

I början av året drabbade mil­jö­ak­ti­vis­ter från or­ga­ni­sa­tio­nen Sea Shepherd samman med japanska val­fång­a­re i Södra ishavet, något ex­em­pel­vis Dagens Nyheter rap­por­te­ra­de om.

Inför årets valjakt har fyra länder gått ut med ett gemensamt uttalande  där man uppmanar både valjägare och mil­jö­ak­ti­vis­ter till lugn.

The Go­vern­ments of Australia, the Net­her­lands, New Zealand, and the United States jointly condemn any actions at sea that may cause injury, loss of human life or damage to property or the marine en­vi­ron­ment during the 2013/14 Southern Ocean whaling season.

Samtidigt påpekar de fyra länderna att de själva är mycket kritiska till valjakten och att de tänker fortsätta arbeta för att Japan upphör med denna.

Our Go­vern­ments remain re­so­lu­tely opposed to com­mer­ci­al whaling, including so-called ‘sci­en­ti­fic’ whaling, in par­ticu­lar in the Southern Ocean Whale Sanctuary established by the In­ter­na­tio­nal Whaling Com­mis­sion. Lethal research te­ch­ni­ques are not required for modern whale con­ser­va­tion and ma­na­ge­ment. We will continue to engage on this matter.

Enligt tidningen The Mainichi planerar Japan att under årets valjakt, som sträcker sig fram till i mars, döda 935 vikvalar och upp till 50 sillvalar. Japan kri­ti­se­ras ofta för att man går runt det in­ter­na­tio­nel­la förbudet mot kom­mer­si­ell valjakt genom att påstå att jakten sker i ve­ten­skap­ligt syfte.

Anders Hellberg, Supermiljöbloggen

Ursprungligen publicerat på Supermiljöbloggen.

Intressant?
Valjakt i media: IDG1,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Hellberg på Patreon!
Become a patron at Patreon!