Europadomstolen: Svenska fiskare fiskade olagligt i Västsahara

Innan jag kommenterar domen direkt ska det klargöras att Europadomstolens utslag bara har bäring på fiskebåtar med europeisk flagg, dvs är flaggade i nåt land som är EU-medlem, och inte gäller svenskägda båtar i exempelvis Komorerna och Belize eller svenska fiskare som arbetar på eller sköter marockanskflaggade fiskebåtar.

I korthet går domen ut på att allt fiske, även så kallad bare-boat charter med fiskebåtar registrerade i nåt EU-land inte är tillåtet utanför de avtal som EU har med Marocko. Det går enligt Europadomstolen inte att fiska på det sätt som Aldo och Nordic IV gjort (citaten är från en sammanfattning av domen på svenska som den nordiska avdelningen på Europadomstolen gjort):

Ove Ahlström är ställföreträdare för Fiskeri Ganthi, som var ägare till fartyget Aldo, och Lennart Kjellberg är ställföreträdare för Fiskeri Nordic, som var ägare till fartyget Nordic IV. De står åtalade för att under tiden från och med april 2007 till och med maj 2008 uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ha bedrivit yrkesfiske i havet utanför Västsahara med dessa fartyg, vilka var registrerade i det svenska fartygsregistret, utan att fartygen innehaft och medfört ombord erforderliga tillstånd meddelade av Fiskeriverket, dels generellt fartygstillstånd för yrkesfiske i allmänhet, dels särskilt fartygstillstånd för fiske i aktuellt farvatten i enlighet med fiskeavtal.

Kammaråklagaren har till stöd för åtalet anfört att de aktuella fartygen har bemannats av svenska och marockanska fiskare. Med fartygen har kontinuerligt bedrivits trålfiske, som har inbringat intäkter som totalt uppgått till minst 14 miljoner svenska kronor (SEK) år 2007 och 6 miljoner SEK år 2008. Brotten är grova då de skett systematiskt under lång tid, avsett verksamhet av särskilt stor omfattning och fångster av betydande värde.

Ove Ahlström och Lennart Kjellberg har förnekat gärningarna och gjort gällande at fiskefartygen Aldo och Nordic IV har, genom avtal om så kallad Bareboat Charter, varit uthyrda till det marockanska bolaget Atlas Pelagic. Detta bolag förfogar över egna fiskerättigheter i marockanskt territorialvatten och över andra marockanska personers fiskerättigheter. Bolaget har inom ramen för sin verksamhet hyrt och självständigt disponerat de två fartygen. För denna verksamhet krävs inte tillstånd från svensk eller annan europeisk myndighet, eftersom Fiskeriverkets föreskrifter inte är tillämpliga på den uthyrningsverksamhet som Fiskeri Ganthi och Fiskeri Nordic har bedrivit.

[…]

Domstolen konstaterar i sin dom i dag att det följer av ordalydelsen av fiskeavtalet att medverkan av unionens behöriga myndigheter alltid krävs, för att det ska vara tillåtet för ett gemenskapsfartyg att bedriva fiske i de marockanska fiskezonerna, och att ett sådant fartyg således inte får bedriva fiske i dessa zoner med stöd av en licens som utfärdats av de behöriga marockanska myndigheterna utan en sådan medverkan.

[…]

Det kan därför inte tillåtas att gemenskapsfartyg får tillträde till de marockanska fiskezonerna för att bedriva fiske där, genom att i detta syfte ingå ett avtal om så kallad Bareboat Charter med ett marockanskt företag som har en licens som utfärdats av marockanska myndigheter för marockanska fiskekvotsägare eller genom att använda något annat rättsligt instrument i syfte att få tillträde till dessa fiskezoner för att, utanför ramen för fiskeavtalet, bedriva fiske där och följaktligen utan någon medverkan av unionens behöriga myndigheter.

Kathrin G

Nordic IV heter idag Kathrin G och fiskar med norsk flagg och i Norge.

Europadomstolens utslag innebär vad jag förstår inget utslag i skuldfrågan i det aktuella målet utan ett principiellt ställningstagande om att det inte är tillåtet att fiska på det sätt som Aldo och Nordic gjort under den period åtalet gäller. För att fiskebåtar med europeisk flagg av nåt slag ska få fiska i marockanska vatten (i detta fall egentligen i västsahariska vatten) krävs medverkan från europeiska myndigheter. Finns inte det så får fiske i marockanska vatten inte bedrivas (citat ur domen):

Avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko, som godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets förordning (EG) nr 764/2006 av den 22 maj 2006, i synnerhet artikel 6 i detta, ska tolkas så, att avtalet innebär att gemenskapsfartyg helt saknar möjlighet att bedriva fiske i marockanska fiskezoner med stöd av licenser som utfärdats av marockanska myndigheter utan medverkan av Europeiska unionens behöriga myndigheter.

Mansour Dakhla

Aldo heter idag Mansour Dakhla, har marockansk flagg och fiskar i Västsahara.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!