Misstänkta fall av utkast av småräka anmälda till åklagarmyndigheten

Kustbevakningens övervakning har resulterat att myndigheten kunnat observera och dokumentera misstänkta utkast av småräka. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som är samordnande myndighet för fiskerikontrollen har nu anmält händelserna till åklagarmyndigheten.

Foto: Erika Axelsson

– Utkast av räka strider mot fiskelagen och EU:s bestämmelser. Vi menar att detta är en allvarlig överträdelse eftersom olagliga utkast av mindre räka motverkar ett långsiktigt hållbart nyttjande av räkbeståndet, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

I februari 2014 fick HaV och Kustbevakningen i uppdrag att gemensamt ta fram en kontrollstrategi för det svenska räkfisket. Uppdraget gavs mot bakgrund av att det Internationella havsforskningsrådet, ICES, i sin rådgivning konstaterat att det förekommer ett utkast av mindre räka (råräka) särskilt i det svenska fisket. Den del av fångsten som ger bäst betalt, det vill säga kokräkor, behålls ombord och mindre räkor kastas ut – också kallat uppgradering av fångst (high-grading). Enligt gällande EU-bestämmelser inom fiskets område är utkast av räka inte tillåtet.

Hittills har inga överträdelser mot utkastförbudet av räka kunnat påvisas vid svensk sjö- eller landningskontroll. Men Internationella Havsforskningsrådet, ICES, uppskattar att utkastet av räka i svenskt fiske under 2011 och 2012 motsvarar cirka 22 respektive 31 procent av total svensk landad kvantitet, i ton räknat. Under 2013 var motsvarande siffra 18 procent.

I myndigheternas rapport om en ny kontrollstrategi föreslogs en rad åtgärder för en förbättrad kontroll, bland annat utvecklad övervakning och kontroll till sjöss, åtgärder inom landningskontrollen och fortsatt dialog med fiskenäringen. Enligt uppdraget ska strategin ”säkerställa att gällande regelverk efterlevs och att samtliga fångster dokumenteras och verifieras”.

– För att säkerställa att ett utkastförbud följs behöver fiskeaktiviteten övervakas där utkast sker, det vill säga till havs. Vi har under sommaren och hösten förbättrat och förfinat befintliga kontrollmedel och ökat kontrollen, säger Ingvar Lindholm, chef för övervaknings- och kontrollenheten på Kustbevakningen.

– Genom koordinerade insatser med övervakning till sjöss och landningskontroll har vi kunnat dokumentera misstänkta utkast av räka från fiskefartyg i ett område i Skagerrak i somras.

Enligt Kustbevakningens observationer rör det sig om misstänkta utkast av småräka av stora mängder. Dessa observationer har nu lett till att HaV nu lämnat in en åtalsanmälan till åklagarmyndigheten om misstanke om brott mot fiskelagen/brott mot EU-förordningen..

– Detta är första gången som misstänkta överträdelser mot utkastförbudet av räka kunnat påvisas. Därför finns det inte heller någon uttalad straffrättslig praxis. Vi har funderat över olika vägar att gå vidare med det här ärendet och menar att det nu är läge att överlämna det för rättslig prövning, säger Ingemar Berglund

– Vid årsskiftet träder dessutom landningsskyldigheten i kraft för flera andra fiskarter, exempelvis sill, skarpsill och torsk i Östersjön. Det innebär att liknande regler som nu gäller för räkfisket då även kommer att gälla för andra fisken.

Kustbevakningen är den myndighet som har ansvar för den sjögående fiskerikontrollen medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för landningskontrollen. HaV har också ett övergripande ansvar för den svenska fiskerikontrollen och svarar bland annat för kvotavräkning och EU-rapportering. Myndigheterna har ett väl utvecklat samarbete och har bland annat etablerat en gemensam tillsynsplan, där räkfisket är en prioriterad fråga.

Njord/HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Misstänkta fall av utkast av småräka anmälda till åklagarmyndigheten”

Kommentarer är stängda.