Länsstyrelsen i Halland: Fiskefritt område i Kattegatt bör vara kvar

Länsstyrelsen i Hallands län har uppmärksammat att det pågår diskussioner om eventuellt ändrade fiskeregler i det idag fiskefria området i Kattegatt, och har genom en skrivelse till landsbygdsministern, framfört synpunkter på frågan.

Skälet till att ett fiskefritt område inrättades i Kattegatt i januari 2009 var att beståndet av torsk i området var allvarligt hotat. År 2012 rekommenderade Havs- och vattenmyndigheten regeringen att ytterligare utvidga det helt fiskefria området, i syfte att freda torsken, men också för att gynna den biologiska mångfalden på bottnarna, som påverkas negativt av bottentrålning.

Länsstyrelsens ståndpunkt är att fiskeregleringarna har gynnat fiskbestånden, framförallt torsken i det berörda området, genom att minska det lokala fisketrycket och skydda bottenmiljöerna från fysisk påverkan. Detta framgår av vad SLU rapporterat från uppföljningar som provfisken och av resultaten från en nyligen genomförd inventering av bottenfaunasamhället.

Utöver argumentet att det fiskefria området har påverkat torskbeståndet positivt, vill Länsstyrelsen understryka att det fiskefria området även gynnar den biologiska mångfalden på bottnarna i det stängda området. Genom fiskeregleringarna skyddas arter som är känsliga för fysisk påverkan och som ett resultat skapas miljöer och artsammansättningar som är ovanliga på trålade bottnar.

Länsstyrelsen I Halland menar att beslut om det fiskefria området bör anstå till dess att fiske- och naturvårdsintressen har samordnats och till dess att de frågor som berörs i denna skrivelse har belysts och utretts.  Samråd bör också ske med alla berörda parter.

Njord/Länsstyrelsen i Halland

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!