Minskade kvoter i Östersjön enligt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen lade igår fram sitt förslag om fiskemöjligheterna i Östersjön för 2016. Detta är det årliga förslaget för den mängd fisk som EU:s fiskare får fånga av Östersjöns tio viktigaste kommersiella fiskbestånd, vilket även kallas den totala tillåtna fångstmängden (Total Allowable Catch, TAC). För sju av dessa tio bestånd kan kommissionen utifrån tillgängliga uppgifter från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (ICES) föreslå fångstbegränsningar på hållbara nivåer, eller inom vad som kallas maximalt hållbart uttag (Maximum Sustainable Yield, MSY), vilket är fler bestånd än någonsin tidigare. EU strävar efter att uppnå maximalt hållbart uttag för alla bestånd senast 2020.

Förslaget innebär att den totala tillåtna fångstmängden för alla bestånd utom lax kommer att minska med omkring 15 % jämfört med 2015. Fångstmängden fastställs till cirka 565 692 ton. Fångstbegränsningen för lax anges i antal individer och inte i ton och ökar med 6 % till 115 874.

Kommissionen föreslår en ökning av fiskemöjligheterna för sill/strömming i västra och mellersta Östersjön och likaså för lax och rödspätta i egentliga Östersjön. Nedskärningarna för övriga bestånd i Östersjön avspeglar antingen naturliga variationer inom gränsen för maximalt hållbart uttag eller beror på en bättre kännedom om beståndens status på grundval av nyligen reviderade uppgifter.

Rådet kommer att diskutera kommissionens förslag så att de kan antas vid mötet i oktober. Om de antas kommer förslagen att gälla från och med den 1 januari 2016.

Sill/strömming

Enligt kommissionens förslag kommer alla fyra bestånden av sill/strömming även i fortsättningen att fiskas på nivåerna för maximalt hållbart uttag, vilket var fallet redan under 2015.

På grund av den förbättrade situationen vad gäller sill-/strömmingbestånden i västra och mellersta Östersjön kan kommissionen föreslå ökade fiskemöjligheter för båda dessa bestånd. Kvoten för sill/strömming i västra Östersjön ökar med 12 % till 24 797 ton, och för sill/strömming i mellersta Östersjön med 9 % till 177 505 ton.

För sill/strömming i Bottniska viken föreslås den största minskningen av den totala tillåtna fångstmängden 2016: -35 % eller 103 254 ton. Minskningen återspeglar Ices beslut att ändra sättet att bedöma detta bestånd. Kommissionen förväntar sig att denna ändring kommer att förbättra kvaliteten på ICES bedömning av fiskbestånd under de kommande åren.

Kommissionen föreslår också en minskning av den totala tillåtna fångstmängden för sill/strömming i Rigabukten med -21 % till 30 623 ton.

Torsk

I överensstämmelse med ICES rekommendationer föreslår kommissionen att den totala tillåtna fångstmängden för torsk i östra Östersjön ska minska med 20 % till 41 143 ton.

Uppgifter visar att torskbestånden i västra Östersjön är överfiskade och har fallit under hållbara biologiska gränser. Kommissionen förväntar sig att medlemsstaterna i rådet ska komma överens om effektiva och lämpliga kompletterande åtgärder för att förbättra tillståndet för detta bestånd. Kommissionen väntar fortfarande på ytterligare uppgifter från ICES och har därför ännu inte föreslagit någon kvot för beståndet.

Lax

Kommissionen föreslår en ökning av den totala tillåtna fångstmängden för lax i egentliga Östersjön med 10 %, till en total fångst på 105 850 individer. Detta ligger i linje med strategin för ett maximalt hållbart uttag.

I enlighet med ICES rekommendationer föreslår kommissionen en minskning med 24 % för lax i Finska viken, vilket motsvarar en kvot på 10 024 individer för detta bestånd.

Skarpsill

I år har ICES uppdaterat siffrorna för fiskedödligheten för skarpsill. Fångstbegränsningarna kommer till följd av detta att minska med 14 % till 184 336 ton. Detta förslag är också i linje med ett maximalt hållbart uttag.

Rödspätta

Den största ökningen av den totala tillåtna fångstmängden förslås för beståndet av rödspätta i Östersjön: +18 %. Ökningen är möjlig dels därför att man tidigare varit försiktig när den totala tillåtna fångstmängden har fastställts, dels därför att metoden för beståndsbedömningen har förbättrats så att kommissionen kan föreslå en kvot i linje med principen för ett maximalt hållbart uttag.

Bakgrund

Förslaget ska nu diskuteras av ministrarna vid rådets (fiske) möte i Luxemburg den 22–23 oktober. Det bygger på de vetenskapliga rekommendationer som lämnats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (ICES). På rekommendation av ICES och på grundval av kommissionens policyförklaring (COM(2015) 239 final) har också den rådgivande nämnden för Östersjön (BSAC) konsulterats om förslaget.

Njord/Europeiska kommissionen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Minskade kvoter i Östersjön enligt förslag från EU-kommissionen”

Kommentarer är stängda.