Intetsägande och okunniga motioner om fiske

Har läst igenom ett gäng av årets motioner om fiske. En del av riksdagsledamöterna tycks sakna kunskap om hur yrkesfisket ser ut i verkligheten. Dessutom är motionerna (kanske är det normalt) ganska ytliga, generaliserande och intetsägande. Kanske är det nödvändigt då de ju allmänhet inte syfta till att få omedelbara beslut utan till att få regeringen att göra nåt utifrån motionens intentioner.

Ett typexempel på en allmänt hållen motion om fisket är Roland Utbults om förenklingar av regler. Den är också självklar. Regelverket är komplicerat och behöver förenklas. Jag tror de flesta håller med om det.  Roland Utbult tar i en annan motion upp vikten av omorganisering av det demersala fisket (fisket av bottenlevande arter) i Sverige:

Dessa förslag till lösningar, framtagna av ett samlat yrkesfiske, har tillställts Havs- och vattenmyndigheten. Det synes nu som om myndigheten inte anser sig kunna arbeta vidare med dessa förslag framtagna av näringen i rätt tid. Detta är anmärkningsvärt, eftersom myndigheten själv tidigare konstaterat att den nuvarande kollektiva ordningen inte är i samklang med landningsskyldighetens införande.

Det torde vara viktigt att de erfarenheter som har kunnat dras och har dragits från det pelagiska fiskets system också används för framtagandet av system som säkerställer det svenska yrkesfiskets framtid. Det är helt enkelt inte acceptabelt att låta en fiskare – ett fiskeföretag – att inte ha tydliga förutsättningar för sitt fiskes bedrivande. Om en kvot fiskas upp av någon spiller det över på alla andra och dessa fisken omöjliggörs; konsekvensen härav riskerar att bli rejält försämrad lönsamhet och konkurser.

En annan motion som också tar upp krångliga regler och konsekvenserna av dem är en motion av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson  om att förändra regelverket för kustnära fiske. De påpekar bl.a. problemen med landningskontrollerna och ankomsttider där fiskare döms till böter utan att egentligen ha gjort nåt annat fel än att beräkna ankomsttiden till hamn fel. Böterna är i många fall också helt orimligt höga.

De nämnda motionerna förefaller vara skrivna av personer som faktiskt vet hur fisket ser ut. Annorlunda är det med Suzanne Svensson och Peter Jeppsson som lagt en motion om småskaligt kustnära fiske. I motsats till vad de tror så står det storskaliga pelagiska fisket och industrifisket i dagens Sverige inte för någon utfiskning. Detta fiske har nämligen reglerats på ett bra och vettigt sätt, vilket fått ner överkapacitet och överfiske. Antalet fiskbåtar på området har halverat sen det nya pelagiska systemet med individuella överförbara fiskerättigheter infördes. Systemet har inte påverkat det kustnära fisket över huvudtaget.

Det är i det småskaliga fisket som de stora problemen med fisket finns. Inom räkfisket är olaglig uppgradering allmänt förekommande, detta oavsett storlek på fiskebåten. Ålfisket, som det finns flera motioner om, är ett småskaligt fiske som sker på en utrotningshotad art. Det är det småskaliga fisket som fiskar torsk i Kattegatt och dominerar fisket av torsk i Östersjön. Torskbestånd som det helt klart finns olika typer av problem med. Det är inom det småskaliga fisket som det fortfarande finns för många fiskebåtar, överkapacitet och lönsamhetsproblem, det gäller inom räkfisket såväl som kräftfisket och torskfisket.

Att enbart småskaligt kustnära fiske är det som ger levande fiskelägen och kustmiljöer är också en felaktiga tankegång. Storskaligt fiske skapar också sådana förutsättning. Det storskaliga fiskets ledande fiskelägen, Fiskebäck, Rönnäng, Rörö och Fotö har utan tvekan en levande skärgårdsmiljö och det gäller även Västervik, Simrishamn, Donsö och Dyrön som också är viktiga platser vad det gäller det storskaliga pelagiska fisket.

I övrigt finns det flera motioner om laxfisket, ett fiske där det finns motsättningar mellan fritidsfisket och yrkesfiske, något som avspeglas i flera av motionerna. Dessa motioner kommenteras av sportfiskarna som också nämner ålfisket:

Representanter för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna har alla lämnat in motioner som handlar om åtgärder för det minskande yrkesfisket. Särskilt omhuldat är det kvarvarande yrkesfiske som bedrivs efter lax och den utrotningshotade ålen. Tyvärr innehåller dessa motioner generellt få konkreta förslag på hur man kan stärka fiskebestånden utan fokus ligger istället på åtgärder för att främja yrkesfisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!