Fördelar med större fiskebåtar

Större fiskebåtar innebär många fördelar jämfört med små fiskebåtar. Större fiskebåtar innebär färre fiskebåtar för att fånga samma mängd fisk. Bättre arbetsmiljö, regelefterlevnad, ekonomi och bättre för klimatet är några av de positiva saker som följer med större och färre fiskebåtar.

Bättre arbetsmiljö. Besättningarna ombord får en bättre arbetsmiljö med mindre risk för skador och olyckor på det personliga planet. Det är något att sträva efter i sig. Risken för att båten ska haverera och sjunka minskar också.

Minskat kustfiske och ökat uthavsfiske. Med fler större båtar kan fisket spridas över större områden och fisketrycket nära kusten minskas. Minskat fisketryck innebär att det blir lättare att bevara och skydda känsliga arter och miljöer vid kusten. Det minskar också bifångster av fåglar och däggdjur liksom skador på fångst och fiskredskap orsakade av fåglar och havsdäggdjur.

Övervakningen av regler och lagar blir lättare. Större båtar innebär färre båtar. Färre båtar är mycket lättare att övervaka. Regelefterlevnaden blir därmed bättre med få och större båtar än med många och små.

Minskad bränsleförbrukning. Större och färre båtar kommer att innebära minskad total bränsleförbrukning i förhållande till fångsten. Större båtar är därför bättre för klimatet. Minskad bränsleförbrukning i förhållande till fångsten ger också bättre ekonomi.

Bättre ekonomi. Med färre och större båtar följer också minskat antal fiskare men samma fångster. Detta ger bättre ekonomi till fiskebåtarna vilket minskar risken för olagligheter i form av uppgradering och utkast av fisk som ger sämre betalt.

Ett ekonomiskt överskott i fiskeföretagen kommer att överföras till de kustsamhällen där båtarna finns vilket ger en bättre utveckling med möjlighet för affärer och kringverksamheter att överleva. Det innebär också att mindre fiskeriföretag med små båtar får lättare att överleva på grund av bevarad service. På det sättet skapas en positiv utvecklingsspiral i kustsamhällen.

Bättre kvalitet på fångsten. Det är på grund av bättre ekonomi lättare för stora båtar att ha modern teknisk utrustning som gör hanteringen av fångsterna effektivare och bättre. Kontrollen av vad som fångas och kvaliteten på detta blir bättre. Detta ger i slutändan mer betalt vilket också ger bättre ekonomi.

Underlättad rekrytering av unga. Den bättre arbetsmiljön och den högre betalningen på större båtar innebär att fler unga söker sig till fisket. På stora båtar finns unga fiskare i större utsträckning än på små. Fler unga yrkesfiskare innebär att fiskets och kustsamhällenas framtid säkras.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,