Vänsterpartiets heltokiga fiskeripolitik

Vänsterpartiet har just nu kongress. Så vitt jag vet är inte fiskeripolitiken uppe till debatt. Det finns inget större intresse för fiskeripolitik i Vänsterpartiet. Fiskeripolitiken formuleras därför av ett fåtal personer som är engagerade i miljöfrågor. Detta har inneburit att fiskeripolitiken är totalt verklighetsfrämmande och faktisk till viss del heltokig. Det som finns är en motion som lades fram i riksdagen år 2013 av 5 vänsterpartister.

Dels är framställningen av hur det ser inte korrekt. Beskrivningen är till viss del direkt verklighetsfrämmande. Exempelvis påstår de att illegalt fiske är ett stort problem i Östersjön. Det är det inte och det finns inga som helst tecken eller belägg på att det förekommer ett omfattande illegalt fiske i Östersjön.

Det påstås också av Vänsterpartiet att torsken hotas allvarligt av överfiske. Problemet med det påståendet är att det fiskats långt mindre torsk än vad de vetenskapliga råden anser vara möjligt. Visserligen har de politiska besluten om kvoter (TAC) överstigit de vetenskapliga råden, men fisket har under en lång rad år varit bara hälften av de beslutade kvoterna med en ökning till att en större andel av kvoten fiskade 2015. Nåt överfiske förekommer alltså inte.

Övergödning som Vänsterpartiet också tar upp är däremot ett stort problem för Östersjön.

Vänsterpartiet vill dessutom hel förbjuda bottentrålning. Detta samtidigt som de vill värna om det småskaliga fisket. Större delen av det småskaliga fisket bedrivs med bottentrål så Vänsterpartiets politik går inte ihop. Att förbjuda bottentrålning skulle vara att förbjuda huvuddelen av Sveriges kustnära och småskaliga fiske. Siklöjefisket i Norrbotten skulle bli förbjudet, 75% av kräftfisket och hela räkfisket på västkusten samt huvuddelen av fiskfisket. Det riktigt storskaliga pelagiska fisket skulle inte beröras alls av ett förbud för bottentrålning. Att förbjuda bottentrålning skulle alltså innebära att nästan allt småskaligt fiske slogs ut. Med andra ord är det ett helt idiotiskt förslag som helt saknar verklighetsförankring. Jag tror inte det är vad Vänsterpartiet vill utan förslaget avspeglar deras totala okunnighet om fiskerinäringen och yrkesfisket.

Ingen förnekar att bottentrålning påverkar de havsbottnar som trålas. På sandbottnar är dock skadorna helt försumbara. På lerbottnar får bottentrålning konsekvenser, men det är bara delar av haven som har lerbottnar och bara delar av dem som trålas med bottentrål. Effekterna av bottentrålning i dessa områden kan jämföras med effekterna av plöjning av jordbruksmark. Det innebär minskad biologisk mångfald. Ingen tvekan om det men ingen skulle ens komma på idén att förbjuda plöjning av åkrar. Men förbud mot bottentrålning dyker ständigt upp, trots att det är jämförbart med plöjning. Att göra sådan skillnad på metoder med motsvarande effekter på miljön är inte rimligt.

Vi ska också komma ihåg att det råder trålförbud inom mycket stora svenska havsområden. Längs kusterna ut till trålgränsen (4 eller 3 sjömil beroende på län) är det förbjudet liksom i hela Öresund och en hel del andra områden. En del av dem Natura 2000-områden. I många Natura 2000-områden är dock bottentrålning inte förbjuden mer än i begränsade områden. Detta är nödvändigt då huvuddelen av de svenskfångade räkorna faktiskt fångas i Natura 2000 områden och nationalparker. Räkfisket är ekologiskt hållbart (även om det används olagliga metoder idag) och betyder väldigt mycket för det småskaliga fisket i norra Bohuslän. Utan räkfisket skulle nästan allt småskaligt fiske i norra Bohuslän sannolikt försvinna. Att försvåra för fisket i naturskyddade områden skulle därmed allvarligt skada det kustnära fisket. Det är sannolikt inte vad Vänsterpartiet vill utan det är okunnigheten som talar igen. Med tanke på hur stor områden som faktiskt omfattas av trålfiskeförbud är det också tveksamt om det behövs ytterligare områden med trålfiskeförbud.

Denna okunnighet avspeglar sig också på det lokala planet där Vänsterpartiet tycks göra allt för att döda ett av de viktigaste och mest traditionella svenska fiskena, utsjöfisket på sill och skarpsill. Detta genom att omöjliggöra fiskeriföretagens verksamhet genom att omöjliggöra deras utveckling och möjlighet att verka med Göteborg eller Fiskebäck som bas.

Som helhet går det inte att säga att Vänsterpartiet har en genomtänkt fiskeripolitik vilket Supermiljöbloggen påstod inför det senaste valet i Sverige år 2014. Snarare är den inte alls genomtänkt och bygger på en felaktig verklighetsbeskrivning och orealistiska verklighetsfrämmande förslag som vore ödesdigra för det småskaliga och kustnära fiske Vänsterpartiet säger sig vilja bevara.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!