Havs och vattenmyndigheten vill skydda fler havsområden

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ser stora möjligheter att nå arealmålet om tio procents skydd av havsmiljön till år 2020. Samtidigt vill HaV inrätta minst ett nytt skyddat område i Västerhavet, ett i Egentliga Östersjön och ett i Bottenviken, där mänsklig verksamhet minimeras. Det är en av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd.

Foto: Jan Grahn / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

För att inrättandet och bevarandet av områdena ska bli kostnadseffektivt föreslår HaV att områdena väljs ut bland de fiskefria områden som redan finns på flera ställen. De skyddas i dag med fiskelagstiftning och kan förstärkas med områdesskydd enligt miljöbalken.

De tre områden som HaV föreslår är:

  • Hela eller delar av det område i Kattegatt som i dag skyddas med fiskelagstiftning
  • Ett område vid Gotska Sandön i Östersjön
  • Ett område i Bottenviken som berörda länsstyrelser får föreslå, som kan bevaras i naturligt tillstånd och med starkt begränsad mänsklig påverkan.

– Det är viktigt att det finns områden med orörd havsbotten och naturliga ekosystem. Det är den sortens natur som behövs för att komplettera och stärka de nätverk av skyddade områden som finns längs Sveriges kust, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

I dag är cirka 6,6 procent av Sveriges havsområde skyddad, men målet (bland annat Sveriges miljömål) är att tio procent av havet ska vara skyddat till 2020. En viktig insats för att nå dit är enligt HaV de föreslagna marina Natura 2000-områden som länsstyrelserna nu arbetar med i Östersjön, till skydd för tumlare.

– Det kommer att bli det största tillskottet både för att uppnå arealmålet i Östersjön och för att förbättra den ekologiska representativiteten. Tack vare det arbetet har vi nu goda chanser att nå målet till 2020, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV i pressmeddelandet.

I Västerhavet är dock målet redan uppnått, där är långt över 10% av den svenska havsarealen redan skyddad med nationalparker, naturreservat och marina skyddsområden. Totalt är 21,1% av havet i Skagerak och Kattegatt skyddat. Över 10% är också undantaget från bottentrålning och i flera fall även från annat kommersiellt fiske, även om det inte handlar om samma områden som de marina skyddsområdena, naturreservaten och nationalparkerna.  De andra områden det handlar om är exempelvis fjordområdet runt Orust (8-fjordar-området, delar av det är också naturreservat) och området i södra Kattegatt som HaV nu också vill göra till marint skyddsområde. Görs det fiskefria området i Kattegatt till ett marint skyddsområde och om det dessutom kommer till nåt skyddsområde för tumlare kommer 31 procent av havsarealen I Västerhavet att vara skyddad på något sätt.

För att stärka det samlade marina områdesskyddet inom respektive havsområde behöver kunskaperna förbättras om var de olika miljöerna finns och hur väl skyddet fungerar, menar HaV i handlingsplanen.

HaV har tagit fram handlingsplanen på uppdrag från regeringen. I uppdraget ingick också en analys och bedömning av det befintliga nätverket av skyddade marina områden. En viktig slutsats som HaV drar är att syftet med de skyddade områdena behöver bli tydligare och att det behövs ökad samsyn om målen och bättre samarbete hos intressenter och ansvariga myndigheter.

– Vi behöver vara överens om vad ett nätverk av marina skyddade områden ska leverera och hur varje enskilt område bidrar till målen, säger Lena Tingström.

Den satsning som HaV gör på en långsiktig nationell marin kartering kommer också stärka skydd och förvaltning av den marina miljön samt utgöra underlag för havsplaneringen. Syftet är bland annat att ta fram kartunderlag över naturvärden för de olika havsområdena.

Mer: Supermiljöbloggen,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Havs och vattenmyndigheten vill skydda fler havsområden”

Kommentarer är stängda.