Övergödningen spelar ingen roll för torskfisket i västra Östersjön

I en rapport om övergödning och fiske har torskfisket med passiva redskap i västra Östersjön studerats av forskare vid Köpenhamns Universitet, Stavangers Universitet, SLU Aqua och Lunds Universitet. De har tittat på på det samhällsekonomiska värdet av fisket i förhållande till kvävehalterna i havet. De konstatera att en förändring av kvävehalterna inte skulle påverka torskfiskets samhällsekonomiska avkastning överhuvudtaget. Däremot skulle en minskning av antalet fiskebåtar förbättra det ekonomiska utbytet av fisket, framförallt i Sverige.

Studien tar inte hänsyn till hela ekosystemet eller kulturella värden i fisket som leder till andra inkomster från exempelvis turism och besöksnäring utan bara den ekonomiska avkastningen i själva fisket ur samhällsekonomisk synpunkt. Det tar inte hänsyn till om fisket är en deltidssysselsättning, vilket är vanligt i Sverige, eller inte. Ingen hänsyn har tagits till effekter av eller på rovdjur av olika slag. Det svenska fisket med passiva redskap i västra Östersjön som undersökts omfattar 55 fiskebåtar och det danska fisket omfattar 26 fiskebåtar med en sysselsättning för 36 personer i Sverige och 26 i Danmark. Det danska fisket är både företagsmässigt och samhällsekonomiskt lönsamt medan det svenska fisket inte är lönsamt på något sätt.

Maximal samhällsekonomisk avkastning i det danska fisket skulle innebära 11 båtar medan den för det svenska fisket skulle innebära 8 båtar. Totalfångsterna skulle vara mindre än idag. Att minska eller öka kvävehalten i vattnet skulle enligt studien ha marginella effekter och det finns alltså ingen anledning att fokusera på det. En minskning av antalet båtar uppnås enklast genom överförbara fiskerättigheter vilket inte finns inom det småskaliga kustnära fisket med passiva redskap i Sverige, medan det finns i Danmark.

Genom att rapporten bara tar hänsyn till fisket i sig och inte sker runtomkring har den dock ett begränsat värde som underlag för beslut om fiskeripolitik även om mycket tyder på att en minskning av en kustnära fiskeflottan i Sverige vore bra för alla, inklusive de som idag är yrkesfiskare i västra Östersjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!