Det nya förvaltningssystemet för det demersala fisket

Igår var jag ute på Öckerö och deltog i ett av de informationsmöten som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) hållit med fiskare runtomkring i Sverige med anledning av det nya förvaltningssystemet i det demersala fisket. Det demersala fisket i Västerhavet (Kattegatt, Skagerak och Nordsjön) omfattar fiskfiske, kräftfiske och räkfiske).

Stämningen på mötet var god och avslappnad i motsats till hur det varit på en del andra håll som exempelvis i Simrishamn. Yrkesfiskarna som var på mötet verkade överlag nöjda, men missnöjda med en del detaljer. Frågorna var om detaljer och praktiska saker liksom om tolkningar av olika skrivningar i förordningar och bestämmelser.

Havs- och vattenmyndigheten gick igenom förvalningssystemet och ur det är tänkt att et ska fungera, loggböcker för fisket och hur de fungerar osv. Det var intressant, men för mig är det en gåta hur yrkesfiskarna hinner fiska med tanke på att blanketterna verkar ta hela arbetsdagar att fylla i. Fisket i Sverige verkar delvis vara överorganiserat och överbyråkratiserat med resultat att regelverket blir alldeles för komplicerat för yrkesfiskare, främst då för småskaliga yrkesfiskare. Men informationen från HaV var klar och koncis och myndighetens anställda verkade mycket måna om att hjälpa och tillmötesgå de enskilda yrkesfiskarna när problem och missförstånd uppstår.

Det är också uppenbart att systemet med tillfälligt överlåtbara fiskerättigheter (kvoter) inte löser de grundläggande problemen i fisket. Det har gett yrkesfiskarna mer frihet att planera sitt eget fiske men också skapat problem med inlåsning av fiskkvoter som därför riskerar att inte utnyttjas. Systemet underlättar emellertid hanteringen av landningsskyldigheten vilket var ett av målen för införandet.

De grundläggande problemen med överkapacitet och olönsamhet har det dock inte löst. Inte heller löser systemet problemet med att Sverige för flera arter där landningsskyldighet råder eller sak införas har för små kvoter, i vissa fall inga kvoter (det gäller främst arter där landningsskyldigheten ännu inte trätt i kraft). Det är fortfarande också en alldeles för långsam process med kvotbyten. Det borde gå att göra omedelbart och inte ta en vecka eller två. Ett annat problem som uppstått är att små båtar inom räkfisket fått infiskningskrav i Nordsjön. Detta är ofta resultatet av uppköp av stora båtar med räkfisketillstånd i norsk zon varefter den stora båten bytts ut mot en mindre båt som främst ligger vid kaj som en så kallad kvotbåt.

Det var i ljuset av ovanstående intressant att höra hur Peter Olsson från Sveriges Fiskares PO (SFPO) nu gärna ville inleda diskussioner bland fiskare om hur de ska gå vidare för att utveckla det förvaltningssystem som införts i det demersala fisket. Han var noga med att utvecklingen måste ledas av yrkesfiskare och byggas upp från botten precis som gjorts med det system som nu införts och hade ingen uppfattning om hur ett vidareutvecklat system eventuell skulle kunna se ut.

Även Patrik Persson från HaV såg positivt på en vidareutveckling av det system som nu finns, naturligtvis i nära samarbete med yrkesfiskare och yrkesfiskets organisationer. Inte heller delgav någon uppfattning om hur ett sådant system skulle kunna se ut.

Alla var också överens om att en del problem i det nya systemet bör kunna lösa ganska enkelt och snabbt. Ett exempel som togs upp var det faktum att en del burfiskare som fiskar kräfta fått 1 ton torsk trots att de kanska bara brukar få 20 kg på ett år. Den torsk som de fått riskerar att inte bli fiskad. Kanske borde de inte ha så stor tilldelning och det kan ju ordnas genom att tilldelningen sker på årsbasis och inte kanske måste vara samma år från år. En del ändringar kanske också krävs i förordningar och regler i vissa fall.

Lösningen på de problem som därefter kvarstår eller uppstått, inlåsning, för små kvoter, kvotbåtar, olönsamhet och överkapacitet kommer troligen inte att kunna lösas om inte liknande system det som finns i det pelagiska fisket införs. Ett system med individuella överförbara fiskerättigheter. För att ett sådant ska fungera bra även i det demersala fisket krävs dock sannolikt också att det blir lättare och enklare att byta fiskerättigheter eller hyra fiskerättigheter med och från det danska fisket. Detta på grund av Sveriges små eller obefintliga kvoter för vissa arter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!