Fusk i forskning om plast och fiskyngel

Studien ”Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology” publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science i juni 2016. Forskarna skrev i artikeln om sin studie om mikroplaster samt ägg och yngel från abborre. Antalet kläckta ägg blev färre, ynglen blev mindre och hade fått förändrat beteende. Forskarna drog även slutsatsen att fiskarna verkade föredra att äta plast framför naturlig föda. Nu har de aktuella forskarna från Uppsala Universitet, Peter Eklöv och Oona Lönnstedt, fällts för fusk i Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN)CEPN konstaterade bl.a. att studien saknade originaldata och nämnden rekommenderade därför att studien skulle dras tillbaka.

Expertgruppen konstaterade också att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt i artikeln uppgett att det funnits ett godkännande av djuretiska nämnden för de aktuella försöken, vilket inte är korrekt. Det tillstånd som det refererats till är utfärdat för andra fiskarter än för arterna i de aktuella försöken samt för arter från ett annat vattendrag. Detta tillstånd utfärdades dessutom efter att försöken som redovisas i den vetenskapliga artikeln ska ha inletts. Peter Eklöv och Oona Lönnstedt har, enligt CEPN, genom att medvetet uppge att ett djuretiskt tillstånd funnits gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet.

I allt väsentligt saknas originaldata för den forskning som presenteras i artikeln i Science. Det har uppgetts att merparten av originaldatan funnits lagrad i universitetets databank samt i det supplementära materialet till artikeln. Trots återkommande förfrågningar från Expertgruppen om att få tillgång till detta material har det inte företetts i original. Det är ett oeftergivligt krav att originaldata till forskning sparas och hålls tillgängliga.

Förhållandet att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt inte presterat mer än vaga fragment av originaldata och inga spårbara datafiler i original, som ligger bakom den forskning som presenteras i artikeln, leder till misstanke om att forskningen inte har utförts, i vart fall inte i den omfattning som uppges. Det får anses synnerligen anmärkningsvärt att artikeln sänts till publicering utan förekomst av nödvändiga data. Det är enligt CEPN i sammanhanget värt att påpeka att tidskriften Science brustit i kontrollen i detta avseende.

Expertgruppen ansåg att bristerna när det gäller originaldata är så allvarliga ur forskningsetisk synpunkt, att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt genom att inte kunna presentera originaldata till forskningen har gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet.

Vad därefter gäller Peter Eklövs och Oona Lönnstedts uppgifter om de fynd som rapporteras i artikeln liksom hur försöken utförts kan ett flertal frågetecken resas. Expertgruppen har efterfrågat dokumentation men detta har inte uppvisats. Trots att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt getts flera möjligheter att förklara de många oklarheter som finns kvarstår frågetecknen.

Avsaknad av originaldata har i detta avseende varit försvårande samt att i allt väsentligt ord står mot ord. Detta ledde till slutsatsen att Expertgruppen inte kan uttala sig om dessa förhållanden. Enligt Expertgruppens bedömning är det dock anmärkningsvärt att artikeln, givet dessa brister, accepterades av tidskriften Science.

Mot bakgrund av det ovan anförda ansåg Expertgruppen det anmärkningsvärt att Uppsala universitet i sin förberedande undersökning den 31 augusti 2016 inte funnit stöd för att det föreligger vetenskaplig oredlighet i den forskning som utförts av Peter Eklöv och Oona Lönnstedt.

Sammanfattningsvis har Expertgruppen funnit att Peter Eklöv och Oona Lönnstedt gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet. Även om Oona Lönnstedt varit den som i praktiken stått för merparten av den påstådda forskningen undantar detta inte ansvar för Peter Eklöv. Peter Eklöv har i sin roll som senior forskare haft ett betydande ansvar för det inträffade. Peter Eklöv och Oona Lönnstedt har därför enligt CEPN ett delat ansvar för anförda brister.

Mot bakgrund av avsaknad av etiskt tillstånd, i allt väsentligt avsaknad av originaldata för de försök som redovisas i artikeln samt de många oklarheter som finns kring försökens utförande anser Expertgruppen från CEPN att artikeln i Science bör återkallas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!