Fler trålförbuds- och fiskeförbudsområden i Kattegatt

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att fisket regleras i fem marina skyddade områden i Kattegatt. Det rör sig om Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen. 

– Inom de här fem områdena finns arter och livsmiljöer som Sverige har förbundit sig att skydda genom flera EU-direktiv, till exempel finns här ekosystem som innehåller bubbelrev, sandbankar och värdefulla mjukbottenområden som kan skadas av till exempel bottentrålning, säger Lena Tingström på HaV i ett pressmeddelande.

Förslagen på nya fiskeförbudområden och trålförbudsområden i Kattegatt innebär att om de genomförs skulle större delen av den svenska delen av Kattegatt omfattas av trålfiskeförbud. Trålfiskeförbud gäller idag innanför tråflfiskegränsen (3 sjömil i Halland) exklusive indragningsområden där kräftfiske med ristförsedd trål är tillåtet och i ett stort område i södra Kattegatt.

I de tre nya fiskeförbudsområdena som föreslås på Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelbank och Röde bank är allt fiske förbjudet medan burfiske och handredskapfiske är det enda som är tillåtet i trålfiskeförbudsområden på Fladen, Lilla Middelgrund, Morups bank, Stora Middelbank, Röde bank och runt Nidingen. Även garnfiske är alltså förbjudet i dessa nya trålfiskeförbudsområden.

Idag förekommer kräftfiske med bur och i viss mån med bottentrål på Fladen, på Lilla Middelgrund finns bottentrålsfiske efter fjärsing och kräfta, på Morups bank bottentrålas det efter kräfta, på Stora Middelgrund och Röda bank sker viss bottentrålning av kräfta och fjärsing men kanske framförallt garnfiske på sjurygg medan det runt Nidingen främst handlar om burfiske efter krabba och hummer. Pelagiskt trålfiske på sill förekommer runt Nidingen och på Lilla Middelgrund.

HKPO vill ha en korridor på Stora Middelgrund och Röde bank där trålfiske tillåts samt vill att garnfiske med garn försedda med så kallade pingers som avger ljud som skrämmer iväg tumlar bör vara tillåtet i områden. Bifångster av tumlare och fåglar är ovanligt i svensk garnfiske.

De marina skyddade områdena som omfattas av HaV:s förslag är inrättade mellan 2003 och 2008. Flera av dem är både Natura 2000-områden och marina skyddade områden enligt Ospar (Oslo-Pariskonventionen) och Helcom (Helsingforskonventionen). De förvaltas av Länsstyrelsen i Hallands län och i bevarandeplanerna för områdena pekas fiske ut som ett av hoten mot viktiga naturvärden.

– Genom de föreslagna åtgärderna får ekosystemen, men även tumlare och sjöfåglar ett ökat skydd då risken att fastna i fiskeredskap minimeras, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV, i pressmeddelandet.

Förslaget som nu går ut på remiss är resultatet av en begäran om fiskereglering från Länsstyrelsen i Halland. HaV och länsstyrelsen har tidigare också bjudit in till dialogmöten med bland andra yrkesfiskets organisationer, miljöorganisationer, Sportfiskarna och SLU Aqua där frågan om fiskereglering i områdena har diskuterats.

– Vi delar länsstyrelsens syn på behovet av skydd för området. Därför har vi tagit fram ett förslag om att införa tre zoner där allt fiske är förbjudet. I andra delar av de skyddade områdena kan ett fiske med handredskap och ett burfiske efter skaldjur tillåtas, utan att bevarandemålen riskeras, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering, i pressmeddelandet.

HaV föreslår också att alla fiskefartyg som fiskar i området där de skyddade områdena finns ska ha en fungerande AIS (Automatic Identification System) ombord. AIS är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser i realtid. På så sätt kan exempelvis Kustbevakningen kontrollera att fartygen i området inte fiskar i områden där det inte är tillåtet. Fartygets AIS ska också vara påslagen under hela fiskeresan.

Fyra av områdena, Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank och Morups bank, ligger utanför trålgränsen och andra länders fiskefartyg har rätt att fiska här. Det innebär att Sverige inte ensidigt kan införa fiskereglering. HaV:s förslag skickas nu ut på en nationell remiss och senast den 14 juli ska svaren ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten. Förhandlingar med de berörda medlemsländerna om att vidta bevarandeåtgärder i dessa områden kommer troligen starta under hösten 2017.

Sedan tidigare har fiskeregleringar införts bland annat för de marina skyddade områdena Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas marina naturreservat och det marina skyddade området Bratten. Idag är över 20% av bottnarna på svenskt vatten i Skagerak och Kattegatt skyddade från bottentrålning. Över 20% av havsområdena i Skagerak och Kattegatt ingår också i marina skyddade områden (MPA) som exempelvis naturreservat, nationalparker eller Natura 2000-områden. Målsättningen är att 10% av Sveriges havsområden ska vara skyddade år 2020. Målet är alltså uppnått med råge i Skagerak och Kattegatt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!