Många arbetstillfällen på Nordjylland kan försvinna med Brexit

Om Brexit blir en så kallad hård Brexit och danska fiskar utestängs från brittisk zon kan detta innebära ett hårt slag mot Nordjylland genom förlust av många arbetstillfällen.

Flertalet av de fiskebåtar, i huvudsak stora pelagiska fiskebåtar, som är beroende av fiske i brittisk ekonomisk zon återfinns i fyra orter, Skagen, Hirtshals, Hanstholm och Thyborøn. Detta är avfolkningsorter eller orter i avfolkningsbygder. Arbetslösheten i Hirtshals och Skagen är högre än i Danmark som genomsnitt. Minskat fiske med minskat antal arbetstillfällen slår därför hårt mot dessa orter där den negativa utvecklingen kan förstärkas. Fisket är idag en stor del av det som får orterna att överleva.

En ny rapport från IFM på Aalborgs Universitet har undersökt konsekvenserna för de 4 nordjylländska orterna om fisket i brittisk zon försvinner. Fisket har betydelse på två sätt, dels direkt sysselsättning och del i forma av arbeten inom beredningsindustrin, något som hänger ihop med landningar.

Antalet fiskebåtar har minskat sen 2007 i Hanstholm och Hirtshals medan Thyborøn fått något fler och Skagen stått still. När det gäller stora pelagiska fiskebåtar som är beroende av fiske i brittisk zon, 35 stycken, återfinns nästan alla i de fyra fiskelägena, antalet har dessutom ökat i takt med att Esbjerg fått allt färre fiskebåtar. Thyborøn är den hamn som gynnats av Esbjergs försvinnande som fiskehamn. Hanstholm har bara en större pelagisk fiskebåt (längre än 40 meter) medan Hirtshals har 4-5, flertalet ägda av färöiska fiskare bosatta i Danmark. Skagen har lika många som Hirtshals, samtliga utom en ägd av svenska yrkesfiskare bosatta i Sverige.

Antalet yrkesfiskare har minskat överallt utom i Skagen där antalet ökat. Någon förklaring till det senare ges inte i rapporten men förklaringen är Henning Kjeldsens flytt från Thyborøn till Skagen som bas för sitt fiske och ett ökat antal svenska yrkesfiskare i Skagen. I Hirtshals och Hanstholm har antalet yrkesfiskare minskat kraftigt de senaste 10 åren. När det gäller det samlade tonnaget har det ökat kraftigt i Skagen, legat still i Hirtshals och Thyborøn samt minskat i Hanstholm. Tonnagemässigt har Thyborøn den största fiskeflottan. Skagen kommer i och med leveransen av flera nya stora pelagiska fiskebåtar (S 144 Themis, S 349 Gitte Henning och S 364 Rockall) i år troligen att gå om Thyborøn och Hirtshals tonnagemässigt.

När det gäller landningar är Skagen störst när det gäller pelagisk fisk och Hanstholm när det gäller konsumtionsfisk. Förutom danska fiskare så landar nederländska, norska, svenska, tyska (flera av dem är dock danska fiskare med tyskflaggade båtar) och brittiska yrkesfiskare stora volymer i Danmark. Nederländska fiskare landar främst konsumtionsfisk medan svenska och norska främst landar fisk till fiskmjölsindustrin (industrifisk) och pelagisk fisk. 47% av landningarna i de 4 hamnarna kommer från Nordsjön, 15% från Östersjön och14% från Skagerak.

Industrifisk landas i Thyborøn, Skagen och Hanstholm, sill i Skagen och Hirtshals, makrill i Hirtshals medan konsumtionsfisk av andra arter landas i all hamnar, dock överlägset mest i Hanstholm. Thyborøn har störst andel industrifisk från brittisk zon (det varierar dock mycket från år till år beroende på tobiskvotens variationer) följt av Hanstholm medan Skagens andel är klart mindre. Hälften av makrillen och sillen som lands i Hirtshals kommer från brittisk zon medan landningarna i Skagen från brittisk zon inte ens utgör en tredjedel av de totala landningarna.

Hirtshals är den hamn som är mest beroende av landningar från brittisk ekonomisk zon medan Hanstholm är minst beroende. Thyborøn är helt beroende av industrifiske medan Skagen är beroende av sillfiske och industrifiske. Svenska fiskebåtar landar stora mänger fisk I Skagen, men bara en mindre del av detta kommer från brittisk zon. Rapporten kommer till slutsatsen att utländska fiskebåtars landningar endast marginellt påverkar resultatet av Brexit.

Slutligen beräknar rapporten förlusten av jobb enligt två scenarier, ett där allt som fångas i brittisk zon förloras och ett där hälften av det som fångas i brittisk zon kan fiskas i andra zoner. I det värsta fallet förloras Hirtshals 240 jobb bara inom fisket och Skagen 210 jobb, i det mindre dåliga fallet förlorar de 120 respektive 105 arbetstillfällen. Hanstholm påverkas marginellt i båda fallen, men Thyborøn förlorar i det värsta fallet omkring 70 arbetstillfällen bara i fisket.

Huvuddelen av landningarna från brittisk zon går till fiskmjölsfabrikerna i Thyborøn (TripleNine), Hanstholm (FF Skagen) och Skagen (FF Skagen) samt till de två stora pelagiska fiskberedningsfabrikerna i Aalbæk (Sweden Pelagic) och Skagen (Skagerak Pelagic). Räknas dessa med i kalkylen så är värsta-scenariot att mer än 800 arbetstillfällen försvinner i Nordjylland. Att förlora så många arbetstillfällen i avfolkningsområden innebär stora problem.

I rapporten har det inte tagits någon hänsyn till att färöiska intressen äger flertalet pelagiska fiskebåtar i Hirtshals och att svenska ägare har nästan alla stora pelagiska båtar i Skagen. Färingarna kan istället för att fiska med dansk flagg välja att flytta sin verksamhet till Färöarna och svenskarna kan tänkas flytta sitt fiske till Storbritannien istället för Danmark.

Vidare så äger FF Skagen företaget Skagerak Pelagic och har i praktiken svenska majoritetsägare som också är hälftenägare i Sweden Pelagic tillsammans med FF Skagen. Mycket av den fisk FF Skagen tar emot landas också i Sverige (Västervik) vilket rapporten inte tar med i beräkningarna då bara konsekvenserna det direkta beroendet av fiske i brittisk ekonomisk zon beräknas.

Om landningarna från brittisk zon försvinner blir FF Skagen väldigt beroende av landningar från Östersjön, dvs landningar från svenska fiskebåtar, svenskägda danskflaggade fiskebåtar samt båtar från Litauen, Polen, Tyskland och Finland. En flytt av fabriken i Skagen till Sverige eller nåt land med billig arbetskraft i Baltikum vore i det läget inte märkligt. Minoritetsägare i FF Skagen är färöiska Havbrun (ägt av Bakkafrost) och de kan lika gärna investera i deras färöiska anläggningar där britterna lättare kan landa. TripleNine är norskägt och samma resonemang gäller dem. Norge ligger närmare fiskevattnen i Nordatlanten. I allra värst fall kan konsekvenserna i slutändan bli ännu värre än vad som framgår i rapporten. Störst risk för en sådan utveckling finns troligen i Skagen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!