SFPO vill ha laxfiske i Östersjön och fiske på hälleflundra

Idag är laxfiske i egentliga Östersjön förbjudet för yrkesfiskare och fiske av hälleflundra helt förbjudet för svenska yrkesfiskare. Sveriges Fiskares PO (SFPO) menar det handlar om meningslös och diskriminerande lagstiftning som inte är konkurrensneutral:

Sveriges Fiskares PO (SFPO) organiserar lejondelen av Sveriges yrkesfiskare. SFPO förordar ett lagligt fiske och att fiskeripolitikens bestämmelser ska tillämpas på ett enhetligt sätt så att samma konkurrensförutsättningar (level playing field) gäller för samtliga medlemsstaters fiskare. Svenska fiskare är diskriminerade i ett antal fall, två av dessa upptas i denna framställan (lax och hälleflundra), se nedan.

SFPO uppmanar härmed Havs- och vattenmyndigheten att omgående utreda om det verkligen finns fullgoda skäl för att bibehålla de nationella regleringarna som avser lax i södra Östersjön och fredningen av hälleflundra. Såvitt SFPO har vetskap har inga som helst uppföljningar skett av de nu gällande regleringarna, vilket vi finner synnerligen anmärkningsvärt.

Svenska fiskare får inte fiska lax med krok och garn i södra Östersjön. Det svenska fisket med passiva redskap i Östersjön håller på att dö till följd av sälsituationen m.m. Samtidigt som svenska yrkesfiskare är förbjudna att fiska lax, som är en högprisart, bedriver sportfiskare i södra Östersjön ett omfattande och okontrollerat laxfiske. Vi finner den nu gällande regleringen felaktig och önskar att Havs- och vattenmyndigheten omgående tar bort den nationella reglering som omöjliggör för svenska fiskare i södra Östersjön att fiska lax. SFPO kan inte anse att det finns några skäl för att bibehålla nuvarande ordning, samtidigt som vi ser att det svenska fisket med passiva redskap i Östersjön långsamt håller på att försvinna.

SFPO har i ett flertal fall tidigare till myndigheten påtalat den olämplighet som följer av den nationella fredningen av hälleflundra. När regleringen infördes var det bärande skälet att Sverige genom att göra som man gjorde skulle vissa vägen och med kraft verka för en internationell reglering för att freda hälleflundra. Såvitt SFPO har vetskap har inte mycket gjorts i den riktningen, om ens något. Den svenska regleringen tjänar inget syfte annat än att säkerställa att svenska yrkesfiskare inte kan bedriva fiske med samma lönsamhet som fiskare i Danmark m.fl. länder. Det finns enligt vårt sett att se på saken inga skäl för att bibehålla den nuvarande regleringen i denna del.

SFPO önskar att Havs- och vattenmyndigheten omgående följer upp de två nämnda nationella särregleringarna och gör en bedömning av huruvida det finns ett behov av att ha kvar dem utifrån en samlad bedömning. SFPO ifrågasätter dessa två regleringar.

SVERIGES FISKARES PO

Svenskt yrkesfiske på lax i bedrivs idag enbart i älvmynningar i Bottenhavet och Bottenviken medan andra länders yrkesfiskare också bedriver laxfiske i egentliga Östersjön. Om laxfiske var tillåtet i södra Östersjön skulle det möjliggöra för många att få ett kompletterande fiske till sitt torskfiske. Ett torskfiske som idag har stora problem på grund av övergödning, syrefria bottnar, säl och skarv, Genom att också kunna fiska lax skulle fler yrkesfiskare kunna klara sig ekonomiskt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!