SFPO i grunden nöjda med Blå översiktsplan för norra Bohuslän

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) företräder ca 250 fartyg främst inom det demersala fisket och vi har medlemmar längs hela den svenska kusten från Strömstad till Kalix. De har framfört följande synpunkter kring förslaget till Blå ÖP för norra Bohuslän:

I dokumentet Planeringsförutsättningar vill vi lyfta fram att man inte tar upp varken yrkesfiskestrategin eller livsmedelsstrategin som viktiga underlagsdokument. Vi anser också att denna brist speglas i Planbeskrivningens strategi där vi noterar en markant frånvaro av mål när det gäller livsmedel i form av vildfångad fisk.

Generellt tycker SFPO att det är positivt att man i Planbeskrivningen och Rekommendations­kartan har tagit god hänsyn till fiskets behov i den föreslagna kartan genom att den omfattar både befintliga riksintressen och områden som yrkesfiskarna ser som värdefulla för sin verksamhet. Inga direkta ändringar av fisket föreslås i och med planen. Dock vill vi påpeka att det förekommer småskaligt kustnära yrkesfiske även i områden som inte ingår i de utpekade områdena och att även detta ska tas hänsyn till genom samråd med yrkesfiskets organisationer vid framtida utveckling av havsområden.

Det lyfts att samrådsprocessen är viktig och att det är viktigt att livsmedelsverksamheterna involveras i planeringsprocessen och att yrkesfiskets medverkan som samrådspart i tillståndsprövningar bör tydliggöras, båda är förslag som SFPO ser mycket positivt på.

Vad gäller utvecklingszoner för vattenbruk så noterar vi att området Sotenäs 2 ligger delvis placerat i riksintresseområdet för yrkesfiske och vänder oss emot denna placering och föreslår att man hittar en alternativ placering som inte naggar på riksintresset för yrkesfisket. Detsamma gäller det befintliga vågkraftsområdet B2 i samma område. Alla utpekade framtida vattenbruksanläggningar i utsjön bör naturligtvis samrådas med yrkesfisket för att nå minsta möjliga störning. Yrkesfiskare kan också bidra med stor kunskap om t.ex. de lokala bottenförhållandena.

Man skriver i väldigt positiva ordalag om ökad turism och där anser SFPO att större avvägning bör göras gentemot den stora miljöpåverkan som turism och friluftsliv innebär, genom t.ex. ankringsskador på botten, nedskräpning, erosion genom vågor, buller, giftiga ämnen från båtbottenfärger och bränsle, slitage på känsliga habitat, m.m.. Man skriver också i planförslaget (t.ex. s. 52) att det är viktigt att områden lämnas fria och oexploaterade och på andra ställen står om vikten av ”orördhet” – detta bör naturligtvis även inkludera skydd av områden från exploatering genom ökad turism och friluftsliv. Vi vill också påpeka att människan är en del av ekosystemet och att all mänsklig aktivitet kommer att påverka detta, oavsett vad vi gör.

Tabellen över ekosystemtjänster som olika aktörer är i behov av på s. 79 upplever vi är något ofullständig. SFPO menar t.ex. att yrkesfisket också i hög grad är i behov av biologisk mångfald, minskad övergödning, livsmedel, vetenskap och utbildning, kulturarv och naturarv, som inte är markerade i tabellen. Vi gissar att det även för andra anspråk kan finnas ytterligare behov som inte täcks in av tabellen.

I de strategiska blå inspelen anser vi att havsnära verksamhetsmark ska prioriteras för åretruntverksamheter framför verksamhet som endast är riktat mot en liten del av året (t.ex. sommarturism). Man skriver att samordning mellan fiskehamnar och landningshamnar ska eftersträvas vilket vi anser är bra.

Man skriver på flera ställen om muddring och föreslår områden som lämpliga för dumpning av muddermassor. Vi är i många fall positiva till de föreslagna åtgärderna med muddring i syfte att öka vattengenomströmning, men anser att hanteringen av muddermassor är ett problem som bör få mer uppmärksamhet. SFPO menar att man noga måste väga för- och nackdelar vid muddring och också noga utvärdera eventuella dumpningsplatser. Vid olämplig placering kan dessa påverka den marina miljön negativt och exempelvis påverka habitat som är viktiga rekryteringsplatser för fisk. SFPO föreslår att man i ökad omfattning bör överväga att dumpa muddermassor på land.

På s. 65 skriver man om samutnyttjande av infrastruktur på havsbotten. SFPO anser att detta är ett bra initiativ och att alla kablar etc. på havsbotten bör spolas ned till ett säkert djup för att inte riskera att störa/störas av fiskeredskap som annars kan fastna i dem.

Man lyfter i planen ett förslag att göra Gullmarsfjorden till naturreservat. SFPO anser att det är viktigt att en eventuell sådan utveckling görs i samverkan med fisket så att området, liksom Kosterfjorden, kan utvecklas till ett skyddat område som fortfarande kan brukas genom fiske på ett skonsamt sätt.

SVERIGES FISKARES PO

Läs mer om Blå översiktsplan för Norra Bohuslän

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!