Vill WWF ha omoderna och farliga fiskebåtar?

WWF:s fiskeripolitiska talesperson Karin Glaumann kritiserar EU:s beslut om att införa subventioner för att modernisera fiskeflottan. I praktiken betyder detta att WWF vill ha kvar omoderna fiskebåtar som är farliga arbetsplatser och medför onödigt stora utsläpp av växthusgaser.

Moderna fiskebåtar är ett måste för att yngre personer ska vilja bli yrkesfiskare. Idag är en båt dyrt och få unga människor har råd. Med bidrag till modernisering av fiskeflottan kan det bli möjligt för dem att inskaffa moderna fiskebåtar för kustnära småskaligt fiske. En modern fiskebåt har i allmänhet en mindre och mer miljövänligare motor. Den möjliggör att fångsten tas om hand mer effektivt och innebär en bättre kvalitet på produkterna. En modern båt innebär också bättre arbetsmiljö och minskad risk för arbetsskador och olyckor.

Vad jag kan se finns det bara fördelar med en modernisering av fiskeflottan. I Sverige och Danmark behöver ingen heller vara orolig för kapaciteten. Detta då fiskerikapaciteten är för liten. De vetenskapligt fastställda kvoterna fiskas inte upp. Karin Glaumanns och WWF:s inställning i denna fråga är faktiskt oseriös.

I EU:s beslut står följande:

 I syfte att införa ett hållbart, miljövänligt fiske som möjliggör en minskning av trycket på fiskeresurserna bör EHFF stödja modernisering av fartyg, så att de blir mindre energiintensiva enheter, också inom segment där det råder obalans, antingen genom bidrag eller via finansieringsinstrument. Dessutom bör det vara möjligt att ge EHFF-stöd för att unga fiskare ska kunna förvärva sina arbetsredskap, inbegripet fartyg på mer än 12 m, med undantag för segment där det råder obalans.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!